Nie można wyobrazić sobie budowy domów, osiedli mieszkaniowych czy też innych obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem bez robót ziemnych z wykorzystaniem koparko-ładowarki. Podczas budowy budynku wykonuje się różne rodzaje robót ziemnych sposobem zmechanizowanym, których jednym z nich są wykopy. Jakie wyróżnia się rodzaje wykopów? Czy ich wykonanie wymaga wcześniejszego przygotowania?

Jakie wyróżnia się rodzaje robót ziemnych?

Wykopy zalicza się do podstawowych robót ziemnych. Do tej samej kategorii prac należy makroniwelacja, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje, wykopy liniowe pod drogi, nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem, niwelację i ostateczne kształtowanie terenu. Innym rodzajem robót ziemnych klasyfikowanych pod względem rodzaju budowli, jej wielkości, warunków lokalnych i czasu wykonania to roboty ziemne wykończeniowe, przygotowawcze, jak również roboty ziemne porządkowe.

Biorąc pod uwagę roboty wykończeniowe, będą to wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp, zagęszczanie skarp i podłoży, mikroniwelacja, kształtowanie małej architektury, układanie ziemi roślinnej lub darni w terenie i na skarpach budowli ziemnej. Do robót przygotowawczych i porządkowych można zaś zaliczyć usunięcie darniny i ziemi roślinnej, wycinanie starodrzewu, karczowanie pni i krzewów, wytyczanie budowli ziemnych, odprowadzenie wód opadowych, czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych, spulchnianie gruntu spoistego, roboty ziemne porządkowe. Są one początkiem wspomnianych wyżej robót ziemnych podstawowych i wykończeniowych, a ich zakres ściśle zależy od charakteru budowy. Jak widać, wykopy ziemne są nieodzownym elementem budowy czy to na etapie prac głównych, czy też wykończeniowych.

Podział wykopów ziemnych ze względu na wymiary

Wracając do wykopów ziemnych, ze względu na wymiary można je podzielić na:

  • wykopy szerokoprzestrzenne, jeśli wymiary dna w obydwu kierunkach przekraczają 1,5 m,
  • wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna mniejszej od 1,5 m i zazwyczaj znacznej długości,
  • wykopy jamiste, których długość i szerokość jest mniejsza od 1,5 m.

Wykopy są nieodzowną częścią robót ziemnych, gdyż są niezbędne do wykonywania podziemnych części budynków i innych obiektów budowlanych oraz posadowienia ich fundamentów. Wykonuje się je dopiero po wytyczeniu budynku przez geodetę, zawsze zgodnie z projektem budowlanym, dokumentacją techniczną, określającą granice usuwanego gruntu. Przykładem firmy, która wykonuje wszelkie roboty ziemne, w ramach budowy obiektów budowlanych jest Firma Handlowo-Usługowa Mirosław Kubiaczyk. W przypadku zlecania wykonania wszelkich robót ziemnych, w tym wykopów bardzo ważne jest doświadczenie operatora koparki i jakość sprzętu, który ma do dyspozycji.

Wykonywanie wykopów odbywa się z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, a ich początek poprzedzany jest badaniami geotechnicznymi gruntu. Ich celem jest ustalenie nie tylko miejsca wykonania wykopów, ale tak jak już wspominaliśmy głębokość posadowienia fundamentów. Z dokumentacji technicznej, projektu budowlanego operator koparki może odczytać rodzaj i stan gruntu, czy też stopień trudności prac, które może napotkać w trakcie wykonywania wykopu. Dla przykładu przyjmuje się, że nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia na głębokość większą niż 1 metr w gruntach piaszczystych i 1,5 metra w gruntach gliniastych.