Finanse i podatki to dwie dziedziny, w których najdrobniejszy błąd skutkować może poważnymi karami ze strony administracji państwowej. O konieczności ich przestrzegania wiedza zarówno firmy, jak i zwykli obywatele. Ze względu na zmieniające się przepisy trudno jest nadążyć za tym, co i jak powinniśmy robić. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalisty z branży, czyli do biura podatkowo-rachunkowego.

Doradztwo podatkowe

Zadaniem biura podatkowo-rachunkowego jest przede wszystkim doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu dokumentacji finansowej. Wyróżnić możemy kilka sfer działalności, w jakich ono działa. Biuro podatkowo-rachunkowe Dominanta oferuje swoim klientom:

 • kompleksową obsługę księgową,
 • doradztwo podatkowe,
 • kompleksową obsługę kadr, płac i rozliczeń z ZUS.

Ponadto zajmuje się weryfikacją ksiąg i wyprowadzaniem zaległości księgowych, sporządzaniem analiz finansowych i zeznań rocznych, a także sporządzaniem różnego rodzaju wniosków oraz deklaracji.

W ramach doradztwa podatkowego biuro podatkowo-rachunkowe zajmuje się udzielaniem wsparcia merytorycznego przy zakładaniu i rejestracji przedsiębiorców w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, urzędach skarbowych, ZUS oraz KRUS. Udziela też pomocy w wyborze prawidłowej i optymalnej formy opodatkowania oraz przy likwidacji działalności gospodarczej czy rozwiązywaniu spółek. Ze strony biura podatkowo-rachunkowego liczyć możemy również na profesjonalną radę dotyczącą prawa podatkowego i rachunkowości.

Może też ono zająć się analizą skutków podatkowych zawieranych przez nas umów. W zakresie jego kompetencji leży reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi i podatkowymi. Do biura podatkowo-rachunkowego możemy zwrócić się też w kwestii zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Może ono też przeprowadzić audyt podatkowy, czyli analizę obciążeń podatkowych i prawidłowości rozliczeń podatkowych wraz z minimalizacją tych obciążeń i negatywnych skutków wywołanych nieprawidłowościami.

Biuro podatkowo-rachunkowe wykonuje ponadto optymalizację zobowiązać podatkowych, analizę opłacalności inwestycji pod kątem skutków podatkowych oraz rozliczanie i kontrolę prawidłowości rozliczania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT.

Obsługa księgowa

Profesjonalne usługi księgowe to konieczność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Również w tej sferze nieocenione jest zatem wsparcie ze strony biura podatkowo-rachunkowego, które tego rodzaju działalność prowadzi. Usługi w tym zakresie obejmują:

 • stałe i okresowe prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz innych rejestrów,
 • opracowania instrukcji inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej, gospodarki kasowej i magazynowej,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • dokonywanie zapisów w ewidencjach,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • rozliczenia z tytułu podatku VAT,
 • sporządzanie określonych przepisami deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów skarbowych, sporządzanie sprawozdań dla GUS, sporządzenie sprawozdań finansowych.
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z ksiąg,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym,
 • monitoring należności i zobowiązań.

Osobną grupę usług, jakie świadczy biuro podatkowo-rachunkowe stanowi obsługa kadr i płac. W jej zakresie leży między innymi przygotowanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika, sporządzanie listy płac, deklaracji rozliczeniowych dla ZUS oraz innych dokumentów dotyczących kwestii finansowych i rozliczeń pracownika.