Regularna kontrola procedur i metod stosowanych przez firmę pozwala na ich optymalizację względem przepisów prawa oraz wydajności przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem działalności, którego poprawność powinna być na bieżąco uaktualniania, jest rachunkowość. Obejmuje to kwestie zarówno podatkowe, jak i kadrowo-płacowe. Narzędziem wykorzystywanym do weryfikacji związanej z tym dokumentacji firmy jest audyt.

Audyt kadrowo-płacowy

Zadaniem audytu rachunkowego jest weryfikacja poprawności prowadzonej przez firmę dokumentacji. Przedsiębiorstwa powinny ze swej strony zlecać jego wykonanie chociaż raz w trakcie swojej działalności. Optymalnym rozwiązaniem będzie jednak okresowa weryfikacja dokumentacji – to bowiem najskuteczniejszy sposób na uniknięcie kar wynikających z  nieprawidłowości w dokumentacji, które zostaną wykryte podczas kontroli ze strony państwowych podmiotów. Biura rachunkowe, takie jak ADF Lidmar w Legionowie, oferują przeprowadzanie takich analiz.

Do korzyści płynących z audytu należy też możliwość porównania sytuacji i procedur stosowanych w firmie z obowiązującymi przepisami. W ten sposób możliwe jest ustalenie rozbieżności i jeśli one występują – określić ich przyczynę lub też wskazać ryzyko, jakie pojawi się w przyszłości.

Audyt księgowo-kadrowy obejmuje swoim zakresem sprawdzenie przede wszystkim dokumentów kadrowo-płacowych. Do tej grupy zaliczają się między innymi:

  • imienne karty pracy;
  • zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych i potwierdzenia wykonania tej pracy;
  • dokumenty potwierdzające korzystanie z urlopu wypoczynkowego;
  • decyzje o przyznaniu premii lub nagród;
  • aneksy do umów pracy dotyczące wynagrodzenia.

Ponadto w ramach audytu kadrowo-płacowego weryfikowane są zgłoszenia pracowników do ZUS oraz rozliczenia z ZUS. Ważnym elementem jest też analiza naliczenia podatku dochodowego.

Audyt podatkowy

Poprawnie prowadzona dokumentacja podatkowa, a także stosowanie optymalnych dla firmy rozwiązań w kwestii rachunkowości to podstawa optymalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Audyt podatkowy mieści w sobie przede wszystkim analizę stanu prawnego firmy oraz diagnozę stanu rozliczeń podatkowych. Jego zadaniem jest też wskazanie obszarów ryzyka i rozwiązań pozwalających, na jego zminimalizowanie.

Na wielu przedsiębiorcach ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Audyt podatkowy cen transferowych to obok doradztwa podatkowego główny element strategii ochrony przed oszacowaniem dochodu.

W ramach tej strategii biuro rachunkowe zajmuje się ponadto opracowaniem wewnętrznej polityki cen transferowych, doradztwem z zakresu cen transferowych w związku z realizowanymi transakcjami, a także przygotowaniem dokumentacji podatkowej cen transferowych dla całości transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi.