Unijna dyrektywa ATEX dotyczy wymagań postawionych wszystkim wyrobom przeznaczonym do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem. Normy koncentrują się w szczególności na materiałach i produktach, a także na projektach i przebiegu budowy urządzeń stosowanych w strefach niebezpiecznych. Wszystkie obiekty znajdujące się na takim obszarze muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez eksperta. Na czym polega ocena zagrożenia wybuchem?

Ocena ryzyka wybuchu maszyny

Dokonana przez eksperta ocena zagrożenia wybuchem jest bardzo ważnym dokumentem. Opiera się o skomplikowane obliczenia, na podstawie których zostają wskazane nie tylko strefy zagrożone eksplozją, ale też potencjalne przyczyny katastrofy. Konsultant z firmy ATEX - Doradztwo Techniczne Bezpieczeństw Maszyn dokonuje dokładnej analizy konkretnych instalacji lub całych obiektów. Jest to działanie konieczne w tych zakładach, w których zagrożenie wybuchem jest realne. Zadaniem fachowca jest sporządzenie ekspertyzy zawierającej zidentyfikowane i opisane w szczegółowy sposób ryzyko eksplozji.

Celem wystawienia oceny zagrożenia wybuchem jest zabezpieczenie zakładu przed konsekwencjami takiego wypadku, a także wyeliminowanie jak największej liczby jego potencjalnych przyczyn. Ekspert ATEX Konsultant w swojej analizie bierze pod uwagę parametry zapalności oraz wybuchowości materiałów wykorzystywanych w badanym zakładzie. Dzięki pomocy specjalisty zarząd przedsiębiorstwa ma szansę na wdrożenie odpowiednich procedur, chroniących pracowników i zakład przed eksplozją. Co więcej, dobrze wykonana ocena ryzyka wybuchu jest świetną podstawą do wystawiania kolejnych niezbędnych zaświadczeń.

Dokument zabezpieczenia maszyny przed wybuchem

Specjalista z firmy ATEX - Doradztwo Techniczne Bezpieczeństw Maszyn może przygotować dla zakładu dokument ochrony przeciwwybuchowej. Celem sporządzenia takiego oświadczenia jest udostępnienie wyników dokonanej wcześniej oceny ryzyka wybuchu oraz zalecanych przez eksperta środków ochronnych w zakresie techniki i organizacji. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać konkretne informacje. Należą do nich:

  • Wskazanie stref zagrożonych wybuchem podzielonych zgodnie z przyjętą klasyfikacją;

  • Dane na temat przeprowadzeniu oceny ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej;

  • Lista stosowanych środków ochronnych;

  • Zbiór zasad prowadzenia prac na zagrożonych wybuchem obszarach.

Konsultant ATEX oferuje opracowanie takiego dokumentu przede wszystkim dla zakładów przemysłowych, instalacji procesowych oraz obiektów z atmosferami wybuchowymi pyłowymi lub gazowymi.