Wynik finansowy firmy to nic innego, jak różnica między przychodami a kosztami poniesionymi w celu ich uzyskania. Oblicza się go dla ustalonego okresu sprawozdawczego. Dodatni wynik finansowy oznacza zysk, a ujemny stratę. Bilans ten jest dokumentem niezbędnym do naliczenia podatku dochodowego, a w przypadku spółek również do wyznaczenia wysokości wypłat należnych akcjonariuszom. Wpływa też na decyzje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem.

Co przedstawia wynik finansowy firmy?

Ustalony przez biuro rachunkowe wynik finansowy przedsiębiorstwa pokazuje efekty jego działalności w danym okresie. Dokument przygotowany na podstawie rachunku zysków i strat obrazuje zachodzące w bilansie firmy zmiany. Wynik finansowy netto, czyli pomniejszony o podatek dochodowy i inne koszty, może zwiększać lub zmniejszać kapitał własny przedsiębiorstwa. Dokument musi uwzględniać wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie wystąpiły w określonym czasie. Przedstawia on zarówno wyniki osiągnięte w zwykłej działalności, jak i te uzyskane na skutek przeprowadzania nadzwyczajnych operacji finansowych, które przynoszą różne efekty.

Nawet jeśli firma wypracowała duży zysk, jedno losowe zdarzenie mogło przyczynić się do wykazania straty. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwo źle prosperuje, dlatego nie należy oceniać jego działalności wyłącznie na podstawie wyniku finansowego. Taką analizę wykonuje się przy wykorzystaniu wielu parametrów. Nie zmienia to faktu, że właśnie wynik finansowy jest podstawą do zgłoszenia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w urzędzie skarbowym, dlatego warto powierzyć jego ustalenie profesjonalistom. W okolicach Gostynia takie zlecenia z zakresu rachunkowości realizuje Lucyna Przybył Biuro Rachunkowe.

Jak wykorzystać informację o wyniku finansowym?

Kiedy zarząd firmy wie, co wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa, może wykorzystać te informacje do przeanalizowania jego działalności. Na ich podstawie warto wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jeśli firma przynosi w danym okresie stratę, należy znaleźć przyczynę i podjąć kroki, dzięki którym taka sytuacja już się nie powtórzy. Kiedy przedsiębiorstwo generuje zyski, trzeba przyjrzeć się działaniom, jakie do tego doprowadziły i rozwijać te inicjatywy, a także rozważyć nowe inwestycje. Wynik finansowy pokazuje, czy ustalony na dany okres sprawozdawczy cel został zrealizowany. Tym samym pozwala na nieustanne ulepszanie procesów gospodarowania przedsiębiorstwem i osiągania coraz większych zysków, a także na rozwój i modernizację firmy.