Zarówno stawianie obiektu budowlanego, jak i opieka nad istniejącym budynkiem wymagają dopełnienia szeregu formalności. Dzięki Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego można mieć pewność, że budynek powstał zgodnie z projektem i przepisami, a istniejący obiekt znajduje się dobrym stanie technicznym. O tym, czym dokładnie jest PINB oraz jakie ma uprawnienia, opowiadają eksperci z firmy Inwestycje Budowlane Mariusz Piłczyński z Warszawy.

Dlaczego nadzory budowlane są tak istotne?

Każdy obiekt budowlany musi być bezpieczny w użytkowaniu i trwały. Aby tak się stało, inwestycja budowlana powinna zostać zrealizowana w pełnej zgodności z projektem, przepisami BHP, MPZP oraz innymi regulacjami. I po to właśnie istnieją Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego. Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia inwestor składa do Starostwa wniosek po pozwolenie na budowę. Jeśli projekt budowlany jest prawidłowo sporządzony i spełnia wymagania MPZP, inwestor otrzymuje decyzję pozwolenia na budowę. Po jej uzyskaniu otrzymaniu dziennika budowy inwestor musi zgłosić fakt rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na etapie wznoszenia konstrukcji obiektu budowlanego do zadań PINB należy sprawdzanie, czy obiekt zostaje wznoszony w sposób bezpieczny (zgodny z przepisami BHP) oraz czy jest on realizowany zgodnie z projektem i decyzją pozwolenia na budowę.

Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego składa się wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Jeśli obiekt spełnia wszystkie wymagania i został wybudowany zgodnie z projektem budowlanym i decyzją pozwolenia na budowę, a teren budowy uporządkowano, PINB wydaje decyzje pozwolenia na użytkowanie, która jest podstawą do legalnego użytkowania obiektu budowlanego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości PINB wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych wad.  W skrajnych przypadkach może nawet zarządzić rozbiórkę danego obiektu. PINB wymierza również kary za nieprzestrzeganie regulacji lub wytycznych, zawartych w projektach architektoniczno-budowlanych oraz za niezgodności znajdujące się w świadectwach energetycznych. Do zadań PINB należy również sprawowanie kontroli użytkowania obiektów po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Usługi kontroli nad jakością wykonywanych robót budowlanych w trakcie budowy obiektu budowlanego oferuje firma Inwestycje Budowlane Mariusz Piłczyński z Warszawy. Eksperci pieczołowicie sprawdzają zgodność realizacji prac z założeniami i obowiązującymi regulacjami prawnymi, skutecznie zabezpieczając tym samym interesy inwestora.

Nadzór budowlany a kierownik budowy

Co do zasady kierownik budowy przejmuje od inwestora terenu budowy, odpowiednio go oznakowuje i zabezpiecza przed wstępem osób nieupoważnionych, a następnie pilnuje, żeby wykonawcy realizowali prace zgodnie ze stworzonym wcześniej projektem budowlanym. Do jego zadań należy również prowadzenie dokumentacji budowy, to jest m.in. dziennika budowy oraz przygotowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej, obejmującej między innymi inwentaryzację powykonawczą budynku. Specjalista poświadcza ponadto, że dany obiekt wzniesiono w zgodzie z obowiązującymi przepisami i nadaje się do użytkowania.

W razie stwierdzenia możliwości powstania jakiegokolwiek zagrożenia kierownik budowy ma obowiązek wstrzymać roboty i zawiadomić o tym fakcie odpowiedni organ.

– informuje ekspert z warszawskiej firmy Inwestycje Budowlane Mariusz Piłczyński, dysponującej uprawnieniami budowlanymi i oferującej między innymi tworzenie projektów budowlanych, ekspertyz budowlanych, opinii technicznych, przeprowadzanie inwentaryzacji budynków, a także wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków już istniejących. Doświadczonym specjalistom można również zlecić opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej i badania termowizyjnego, ujawniającego istnienie mostków cieplnych, co ułatwia wykonanie prawidłowej termoizolacji budynku.