Opatentowanie wynalazku w naszym kraju musi zostać poprzedzone dość skomplikowaną procedurą. Niestety, konieczne jest tu również poniesienie pewnych kosztów. Ponadto nie wszystko może zostać opatentowane – aby było to możliwe, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Jest to najbardziej efektywny sposób zabezpieczenia naszego pomysłu – tak, aby nikt nie mógł go ukraść. Chcąc uzyskać wyłączne prawo stosowania danego wynalazku do celów zarobkowych lub zawodowych na terenie kraju, należy jednak podjąć się zmierzenia z tą procedurą. Warto więc dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pozyskać patent na wynalazek. 

Warunki uzyskania patentu 

Patent wymaga spełnienia trzech podstawowych kryteriów. Jeżeli nasz pomysł nie będzie z nimi zgodny, to nie możemy starać się o opatentowanie wynalazku.
 
  • Kryterium nowości – informacje o danym wynalazku nie były dostępne przed zgłoszeniem w urzędzie patentowym.
  • Kryterium poziomu wynalazczego – wynalazek nie może wynikać w sposób oczywisty z aktualnego stanu wiedzy.
  • Kryterium przemysłowej stosowalności - wynalazek może być faktycznie uzyskany oraz technicznie realizowany w sposób powtarzalny. 
Wynalazek najczęściej ma formę nowego przedmiotu, elementu, metody. Nie zaliczamy do tego jednak odkryć naukowych. Ponadto wynalazki nie muszą charakteryzować się efektywnością lub użytecznością. 

Przebieg procedury patentowej

Musimy nastawić się psychicznie na długi czas trwania całej procedury. Cały proces trwa zwykle około trzech lat. Rozpoczynamy od sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Odbywa się to za pośrednictwem wyspecjalizowanej kancelarii rzeczników patentowych, takiej, jak Brandpat Kancelaria rzeczników patentowych. Co powinno się znaleźć w zgłoszeniu patentowym? 

  • Podanie oraz wniosek o udzielenie patentu,
  • Zastrzeżenia patentowe, 
  • Zwięzła charakterystyka wynalazku,
  • Ewentualne rysunki i szkice, 
  • Dowód opłaty zgłoszenia (zwykle kosztuje ono 4-6 tys. zł).
Zgłoszenie otrzymuje swój indywidualny numer. Rozpoczyna się badanie formalnoprawne, a po kilku miesiącach wystawiany jest wstępny raport. Potem następuje publikacja. Zgłoszenie przekazywane jest ekspertowi, wyspecjalizowanemu w danej dziedzinie, a on ostatecznie wydaje decyzję. Jeśli patent zostanie przyznany, to zgłaszający musi wnieść opłatę za pierwszy okres ochronny. Ochrona prawna trwa przez maksymalnie dwadzieścia lat od dokonania zgłoszenia.