Nadzór inwestorski to kontrola przeprowadzanych prac konstrukcyjnych, które muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie może bowiem dojść do żadnych zaniedbań. Mogłyby być one dużym utrudnieniem na późniejszym etapach. Takimi zadaniami zajmuje się ośrodek rzeczoznawstwa przy oddziale OZW SEP. Zlecenia realizowane są w zakresie np. sieci i stacji elektroenergetycznych wysokich napięć, elektrotermii przemysłowej.

Co należy do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego?

Głównym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na budowie. To oznacza, że jego obowiązkiem jest sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zasadami wiedzy technicznej, przepisami. Ma on też uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji. Innym przykładem zadania, jakie wykonuje ta osoba jest potwierdzanie faktycznie zrealizowanych prac oraz zlikwidowanie wad. Na żądanie inwestora – musi ona również kontrolować rozliczenia budowy. Warto też wiedzieć, że inspektor ma prawo wydawać kierownikowi robót polecenia, które dotyczą np. wykonania badań elementów zakrytych. Nadzór inwestorski jest bardzo ważny. Przede wszystkim dlatego, że stwierdzenie nieuczciwych działań – wymaga specjalistycznej wiedzy. Może dojść np. do zastąpienia materiałów budowlanych. Inną niepożądaną sytuacją jest także przyjęcie przez projektanta korzystnych dla niego rozwiązań. To przyczynia się do podniesienia kosztów budowy.

Kto może pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego?

Taka osoba musi posiadać kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotna jest także wiedza budowlana oraz odpowiednia praktyka. Ośrodek rzeczoznawstwa przy OZW SEP posiada w swojej ofercie prowadzenie nadzorów inwestorskich. Podejmuje się także realizacji zleceń takich jak np. wykonywanie badań diagnostycznych, przeprowadzanie ekspertyz i opinii techniczno-ekonomicznych, opracowywanie dokumentacji technicznej.