Za transport specjalistyczny można uznać różnego rodzaju przewozy, od ładunków niebezpiecznych, po te ponadgabarytowe. Aby docierały one z punktu A do punktu B na czas i w pełnym bezpieczeństwie, potrzebne jest dzisiaj nie tylko wykorzystywanie nowoczesnych taborów, często prowadzonych przez centra spedycyjne również w technologiach satelitarnych, ale również istotne są procesy logistyczne wyładunku oraz załadunku. Mowa zatem o usługach magazynowych.

Transport specjalistyczny – czym jest?

Jak już wspomniano za transport specjalistyczny można uznać wiele różnego rodzaju przewozów krajowych, czy też międzynarodowych, co wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń i często przechodzenia przez złożoną procedurą w agencjach celnych, które między innymi wypełniają formularze INTRASTAT.

Obecnie do najpopularniejszych towarów transportu specjalistycznego, zalicza się ładunki ADR, czyli te zaliczane według przepisów prawa do niebezpiecznych. Warto przy tym wiedzieć, że tranzytem tego typu surowców, odpadów, czy innych wyrobów, zajmują się tylko firmy o wysokim poziomie innowacyjności oraz o dużym przeszkoleniu swoich pracowników. Muszą oni wyróżniać się wiedzą dotyczącą bezpiecznego przewozu ADR klasy m.in. 2, 3, 4, 5, 6, 8, a także 9. Rzadko firmy komercyjne podejmują się zaś przewozu ADR w formie towarów wybuchowych, a także promieniotwórczych (klasy ADR 1 i 7). Najczęściej, są przewożone zatem: gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały samozapalne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały żrące, materiały zakaźne, materiały trujące, nadtlenki organiczne, materiały utleniające, materiały stałe, zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone.

Obsługiwanymi podmiotami, które generują towary ADR, są zatem: szpitale, firmy farmaceutyczne, zakłady komunalne, przedsiębiorstwa energetyczne, firmy petrochemiczne, firmy z branży chemicznej, a także z szerokiego przemysłu m.in. ciężkiego.

Usługi magazynowe – bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów/czasu/przestrzeni

Zarówno w przypadku standardowych towarów np. na paletach, jak i towarów ADR, wiele firm transportowo-logistycznych, zajmuje się także świadczeniem tzw. usług magazynowych. Polegają one na reorganizacji sposobów zarządzania odbiorem ładunków, ich załadunku na tabory, a także przetrzymywania w magazynach otwartych i zamkniętych. Do czego ma to prowadzić? Przede wszystkim do zapewnienia większego bezpieczeństwa, a także optymalizacji procesów logistycznych. Dzięki firmom oferującym usługi magazynowe, można optymalizować zarówno czas rozdysponowania towarów, koszty takich operacji, a także zakres wykorzystanej przestrzeni. Jeśli potrzebujesz zatem pomocy specjalistycznych firm, zgłoś się do przedsiębiorstwa A&Z Transport-Logistyka Sp. z o.o. Z jego pełną ofertą warto zapoznać się na dedykowanej stronie www.