czas czytania: 3 min materiał partnera

O świadectwo kwalifikacyjne SEP ubiegaj się w Oddziale Poznańskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich

elektryk

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, wynikającym z ustaw Prawo energetyczne, Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami, elektrycy zobowiązani są posiadać ważne Świadectwo Kwalifikacyjne upoważniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach Dozoru lub Eksploatacji i w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz związanych z pracami kontrolno-pomiarowymi. Osoba, która podczas egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną wykaże się wymaganą wiedzą teoretyczną i praktyczną, uzyska Świadectwo Kwalifikacyjne. Ułatwieniem do opanowania wymaganej wiedzy jest udział w szkoleniu organizowanym przez Instytucje kompetentne i uprawnione do prowadzenia takiej działalności.

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) spełnia w pełnym zakresie wymagania potrzebne do prowadzenia działalności szkoleniowej i nadawania Świadectw Kwalifikacyjnych przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przy SEP przez Urząd Regulacji Energetyki. Uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej wynikają z decyzji Kuratorium Oświaty z dnia 11.06.1993 r.

Wysoki poziom oferowanych szkoleń i egzaminów bierze się z działalności statutowej SEP. Statut określa, że głównym zadaniem SEP jest szerzenie wiedzy technicznej z dziedziny elektryki i elektroenergetyki w formie różnego rodzaju szkoleń zawodowych, konferencji, sympozjów i seminariów.

Bazę szkoleń organizowanych przez OP SEP stanowią:

  1. Szeroka kadra wykładowców z dziedziny budownictwa, energetyki i przemysłu, posiadająca dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz dodatkowe kwalifikacje nauczycielskie.
  2. Wygodne sale wkładowe w Domu Technika przy ul. Wieniawskiego 5/9 oraz dostęp do pracowni specjalistycznych w Technikum Energetycznym przy ul. Dąbrowskiego 163 dla przeprowadzania ćwiczeń.
  3. Sprzęt audiowizualny do dyspozycji wykładowców, przyrządy pomiarowe do sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziomów, natężenia oświetlenia oraz do sprawdzania sprawności wyłączników różnicowoprądowych.
  4. Wsparcie naukowców Politechniki Poznańskiej przy rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych.

Zainteresowanym działalnością szkoleniową organizowaną przez OP SEP oferujemy:

  1. Sześciodniowe kursy szkoleniowe przygotowujące słuchaczy do egzaminu w zakresie Dozoru, Eksploatacji i pomiarów w zakresie do 1 kV i bez ograniczenia wysokości napięcia
  2. Czterodniowe kursy szkoleniowe przygotowujące słuchaczy do egzaminu w zakresie Eksploatacji - z ograniczeniem wysokości napięcia do 1kV
  3. Jednodniowe lub dwudniowe konsultacje pomocne przy przyswajaniu wiedzy zawartej w materiałach szkoleniowych
  4. Przy dużej liczbie osób z jednej firmy - możliwość przeprowadzania szkoleń i egzaminów w siedzibie zamawiającego szkolenie i egzamin.

Warunki skorzystania z kursu:

Aby zapisać się na szkolenie – należy ze strony internetowej www.sep.poznan.pl z zakładki KURSY, pobrać kartę słuchacza, dokładnie ją wypełnić - zaznaczając zakres potrzebnego szkolenia (pkt. od 1-10) oraz wskazując wykonywane przez kandydatów czynności tj.: obsługa, konserwacja, remonty, montaż i/lub prace kontrolno-pomiarowe.

Po uzupełnieniu wniosku należy przysłać go drogą elektroniczną na adres: seppoznan@wp.pl lub dostarczyć do biura SEP. Na ok. dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia kursant otrzyma pisemne potwierdzenie przyjęcia na szkolenie z wszystkimi warunkami i wytycznymi.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu: 61 853 65 14 (w godzinach urzędowania biura).