Respektowanie przepisów BHP zarówno na terenie zakładu produkcyjnego czy w siedzibie firmy, jest bardzo ważne. Lekceważenie ich może nieść za sobą przykre konsekwencje, a czasami nawet tragiczne skutki. Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie dla pracowników na każdym szczeblu wstępnych i okresowych szkoleń BHP, prowadzonych przez profesjonalne firmy, jak chociażby Wektor Europejskie Centrum Ochrony Pracy i Środowiska Ewa Anna Klimczak. Niedopilnowanie tego może narazić czyjeś życie lub zdrowie na niebezpieczeństwo.

Kto zajmuje się szkoleniami BHP?

Obowiązek zorganizowania szkolenia BHP jest po stronie pracodawcy. Może je przeprowadzić zatrudniony w firmie inspektor służby BHP. Jednak coraz częściej przedsiębiorstwa korzystają z usług firm zewnętrznych świadczących wszelkie usługi związane z BHP. Instruktorzy z takich firm prowadzą zarówno szkolenia wstępne dla nowych pracowników i szkolenia okresowe. Zakres i tematy są dostosowywane bezpośrednio do konkretnej branży. Firmy specjalizujące się w zagadnieniach BHP oferują również inne czynności. Firma Wektor, oprócz organizacji i prowadzenia szkoleń BHP, zajmuje się także omawianiem przepisów ochrony przeciwpożarowych, prowadzi szkolenia wdrożeniowe dla systemu HACCP czy szkolenia z pierwszej pomocy. Zatrudnieni specjaliści BHP mogą zająć się nadzorem BHP i HACCP w firmie. Opracowują instrukcje stanowiskowe, instrukcje obsługi maszyn oraz regulaminy pracy. Zajmują się również oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, by określić istniejące zagrożenia i móc przedstawić rozwiązania w celu ich eliminacji.

Kogo dotyczą szkolenia ?

Niezależnie od profilu działalności firmy, każdy pracodawca jest zobowiązany dbać o zdrowie i życie swoich pracowników oraz zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. W związku z tym po jego stronie leży powinność zapoznania ich, niezależnie od stanowiska na jakim pracują, z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej, poprzez zorganizowanie odpowiednich szkoleń, które mogą być prowadzone przez zatrudnionego inspektora BHP lub wykwalifikowanych instruktorów z zewnętrznych firm. Szkolenie BHP jest obowiązkowe także dla pracodawcy.

Jaka jest różnica między szkoleniem wstępnym a okresowym?

Każdego pracownika, niezależnie od tego, w jakiej firmie i na jakim stanowisku pracuje, czekają szkolenia BHP. Najpierw jest to szkolenie wstępne, a potem, w trakcie trwania pracy, szkolenia okresowe.

Szkolenie wstępne – jest obowiązkowym szkoleniem dla każdego nowo zatrudnionego  pracownika, jak też stażysty czy praktykanta przed rozpoczęciem pracy, na którym poznaje swoje obowiązki oraz zasady BHP na swoim stanowisku. Szkolenie to polega na przeprowadzeniu instruktażu ogólnych zasad BHP, które są zawarte w Kodeksie Pracy, trwającego minimum 3 godziny lekcyjne, oraz instruktażu stanowiskowego prowadzonego przez bezpośredniego przełożonego, podczas którego są omawiane obowiązki i zagrożenia wynikające z wykonywanej pracy na stanowisku pracy i trwa minimum 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenia okresowe – trwają od 8 do 64 godzin lekcyjnych w zależności od szkolonej grupy zawodowej. Służą uaktualnieniu i sprawdzeniu wiedzy pracowników na temat przepisów bhp i ppoż. Dla pracowników na stanowiskach robotniczych odbywają się one nie rzadziej niż raz na 3 lata, a dla pracowników administracyjno-biurowych nierzadkiej niż co 6 lat. Pracodawcy też podlegają szkoleniom BHP i szkolenia te muszą przechodzić nie rzadziej niż raz na 5 lat.