Korzystanie z merytorycznego wsparcia ekspertów z danej dziedziny jest nierzadko nie tylko korzystne, ale i niezbędne. Ekspertami oferującymi takie usługi są, między innymi, doradcy podatkowi, którzy dzięki zdobytej przez siebie wiedzy pomagają swoim klientom w sprawach z zakresu prawa podatkowego. Jakie dokładnie czynności są przez nich realizowane? Jaki jest zakres usług doradcy podatkowego? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Jaką wiedzę ma doradca podatkowy?

Zakres usług doradcy podatkowego określa poniekąd lista zagadnień przedstawiona w Ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Osoba przystępująca do egzaminu, mającego umożliwić jej wykonywanie zawodu doradcy podatkowego, powinna wykazywać się znajomością wszystkich tych kwestii. Egzamin na doradcę podatkowego swoim zakresem obejmuje wiedzę teoretyczną z następujących obszarów tematycznych:

 • źródła prawa i wykładnia prawa;

 • analiza podatkowa;

 • podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;

 • materialne prawo podatkowe, w tym podatki dochodowe, VAT, PCC oraz podatek od spadków i darowizn;

 • postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;

 • międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;

 • prawo dewizowe;

 • prawo karne skarbowe;

 • organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej;

 • rachunkowość;

 • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;

 • przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

W wykonywaniu jakich czynnościach specjalizuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy powinien mieć więc szeroką wiedzę, pozwalającą na zbudowanie wszechstronnej, a zarazem rzetelnej oferty. Składają się na nią najczęściej następujące elementy:

 • bieżące doradztwo podatkowe, planowanie i optymalizacja podatkowa,

 • przeglądy podatkowe,

 • reprezentowanie klientów w sporach z organami podatkowymi,

 • sporządzanie odwołań od decyzji urzędu skarbowego,

 • pełnomocnictwo w sprawach rozstrzyganych przed sądami administracyjnymi,

 • pomoc w uzyskaniu wiążących interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz informacji stawkowych VAT,

 • asysta w zakresie cen transferowych.

Wszystkie wymienione powyżej usługi są wykonywane z zachowaniem zasad etyki, a w tym tajemnicy zawodowej, do której są zobowiązani doradcy podatkowi. Zgodnie z art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym: Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.