W ciągu życia sporą część czasu spędzamy w pracy. Dlatego też bardzo ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo, które pracodawca ma obowiązek zapewnić każdemu z pracownikowi. Innym ważnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej odzieży. Wynika to z Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej, jeżeli są niezbędne do zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

Zastosowanie środków ochrony indywidualnej

Na początku należy odpowiedzieć na pytanie czym są środki ochrony indywidualnej. Pojęcie indywidualne wyposażenie ochronne oznacza każdy sprzęt przeznaczony do używania lub noszenia przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami. Są nimi wszystkie niebezpieczeństwa, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracownika i higienę pracy. Głównym celem noszenia odzieży ochronnej jest zabezpieczenie pracownika przed działaniem niekorzystnych warunków jeśli takie panują w przedsiębiorstwie.  Powinna być też stosowana w momencie, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. To oznacza, że odzież ochronną wykorzystuje się, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała podczas wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Do obowiązków pracownika należy używanie przekazanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem. Natomiast pracodawca jest uprawniony do kontroli przestrzegania tego obowiązku i podejmowania działań zmierzających do jego wyegzekwowania nawet za pomocą kar porządkowych.

Obowiązki pracodawcy

Do obowiązków pracodawcy należy konserwacja, pranie, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej. Niedopuszczalne jest powierzenie tych czynności pracownikom. W przypadkach, gdy środki ochrony indywidualnej utraciły swoją funkcję ochronną, ponieważ upłynął termin ich przydatności do użycia lub uległy uszkodzeniu, pracodawca zobowiązany jest natychmiast wyposażyć pracowników w środki, które będą spełniać tę funkcję.

Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. W wyjątkowych przypadkach środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, o ile zastosowano działania, które wykluczają niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie i higienę innych użytkowników.