Blog Panoramy Firm

Usługi pełnej księgowości

Materiał partnera
2019-08-06
Księgowa przy pracy

Polskie prawo przewiduje kilka form prowadzenia rachunkowości dla firm. Wybór jednej jest uwarunkowany przez szereg czynników takich jak rodzaj prowadzonej działalności czy wysokość przychodów. Wyróżnić możemy tu dwa rodzaje: uproszczoną księgowość oraz pełną księgowość. W ramach pierwszej funkcjonuje kilka form rozliczania finansów przedsiębiorstwa, druga to kompleksowy system obejmujący wszystkie operacje finansowe.

Czym jest pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkiem dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność prowadzą w formie spółki kapitałowej prawa handlowego, czyli spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością albo też w formie spółki osobowej prawa handlowego – komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Zobowiązani do tego są ponadto przedsiębiorcy, których przychody netto pochodzące ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych przekroczyły równowartość dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego roku, w którym ma obowiązywać pełna księgowość.

Ta forma prowadzenia rachunkowości jest najbardziej złożoną wśród wszystkich funkcjonujących w polskim prawie. To sformalizowany system ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. Dokumentację stanowią tu tak zwane księgi rachunkowe, w skład których wchodzą:

 • dzienniki;
 • konta księgi głównej;
 • konta ksiąg pomocniczych;
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej;
 • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych;
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Ze względu na skomplikowany charakter pełnej księgowości, najlepszym rozwiązaniem dla firmy jest powierzenie tego zadania profesjonalistom z biura rachunkowego.

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe?

Biura rachunkowe, takie jak zlokalizowany w Gryficach Fiskus, swoje usługi oferują firmom głównie w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. System ten wymaga szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości, dlatego też najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest powierzenie tego specjalistom z branży.

Usługi w zakresie pełnej księgowości obejmują:

 • ustalanie wysokości naliczonego oraz należnego podatku VAT;
 • określanie miesięcznych zaliczek przeznaczonych na podatek dochodowy;
 • sporządzanie zapisów w ewidencji syntetycznej oraz analitycznej wraz z dekretowaniem dokumentów;
 • przygotowanie deklaracji podatkowych;
 • ewidencjonowanie środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych;
 • opracowanie planów amortyzacji;
 • przygotowanie zeznań rocznych na podstawie wpisów do księgi;
 • zamknięcie roku obrachunkowego w aspekcie rachunkowym i podatkowym;
 • sporządzenie bilansu rocznego, zysków i strat czy innych informacji.

Przy wyborze biura rachunkowego, któremu chcemy powierzyć prowadzenie pełnej księgowości, musimy zwrócić przede wszystkim uwagę na doświadczenie w tym zakresie.