Coraz częściej wiele osób zanim złoży pozew do sądu próbuje załatwić wszelkie sprawy sporne polubownie. Najczęściej dotyczy to sporów regulowanych przepisami prawa cywilnego. Aby ułatwić stronom to zadanie wiele kancelarii udziela pomocy w mediacjach. Nie zawsze to się jednak udaje i spór kończy się w sądzie.

Rola mediatora w sprawach sądowych

Najczęstszymi sprawami w polskich sądach są sprawy rodzinne. Postępowanie w tym zakresie jest regulowane poprzez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przyczyną, gdy strony spotykają się w sądzie jest najczęściej rozwód rodziców. Od niedawna w Polsce działa urząd mediatora. Jest to bezstronna osoba, często prawnik reprezentujący kancelarię adwokacką, której celem jest doprowadzenie do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Często dzięki jej umiejętnością interpersonalnym wiele par decyduje się na wycofanie wniosków rozwodowych. Prawo obejmuje również rozstrzyganie sporów dotyczących ustanowienia obowiązku alimentacyjnego czy ustalenia, lub w skrajnych przypadkach odebrania władzy rodzicielskiej. Jeśli pomoc mediatora nie przyniesie pożądanego skutku kancelaria pomaga przejść swojemu klientowi przez trudny czas rozpraw. Pomoc można uzyskać już na etapie pisania wniosku procesowego lub odpowiedzi na pozew. Pomaga gromadzić i składać wnioski dowodowe i pisma procesowe. Jest to bardzo ważna pomoc, gdyż niedostarczenie w terminie albo w nieodpowiedniej formie dokumentów może skutkować odmową dołączenia ich do sprawy.

Co zrobić gdy nie zgadzamy się z wyrokiem?

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją sądu a sam wyrok jeszcze się nie uprawomocnił, każdy obywatel ma prawo odwołać się od wyroku. Odwołanie składa się do sądu wyższej instancji. Dla sądu rejonowego jest to sąd okręgowy itd. Ostateczną krajową instancją jest sąd najwyższy. Pierwszą czynnością jest złożenie pisemnego sprzeciwu od wyroku. Sprzeciw od wyroku może mieć kilka form. Podstawową jest apelacja, nazywana również drugą szansą wygrania sporu sądowego. Pisanie apelacji nie jest rzeczą łatwą. Musi być złożona w odpowiednim czasie, do odpowiedniego sądu. Ponadto musi spełniać wiele wymogów formalnych. Ten punkt apelacji jest szczególnie trudnym zadaniem dla osoby nie posiadającej wiedzy prawniczej. Pomoc adwokata takiego jak z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Lucyny Frelek może być w takich przypadkach nieoceniona. Kancelarie adwokackie świadczą również pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, prawa karnego czy prawa pracy. Reprezentują klientów w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych czy  sądowego dochodzenia odszkodowania za szkody poniesione na osobie lub mieniu.