W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się sytuacje, w których będziemy zmuszeni ubiegać się o alimenty. Czy to dla siebie, czy dla swoich dzieci, warto wiedzieć, jak przebiega postępowanie w tego rodzaju sprawach. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat procedury ubiegania się o wsparcie finansowe w formie alimentów.

Ustalenie wysokości alimentów

Alimenty to świadczenia pieniężne mające na celu zabezpieczenie utrzymania osoby uprawnionej do ich otrzymania. W polskim prawie sądy najczęściej orzekają alimenty na rzecz dzieci, choć mogą być orzekane także na rzecz małżonków, czy innych członków rodziny, np. rodziców. Alimenty na dzieci są obowiązkiem rodziców względem swoich dzieci, natomiast alimenty na małżonków są świadczeniem, które może być przyznane jednemu z małżonków przez drugiego po rozwiązaniu związku małżeńskiego.

Wysokość alimentów ustalana jest przez sąd na podstawie potrzeb osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do płacenia. Sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, wykształcenie, sytuację życiową, a także koszty utrzymania osoby uprawnionej. W przypadku dzieci istotne są również potrzeby związane z ich wychowaniem oraz edukacją.

Sposoby dochodzenia alimentów

Aby ubiegać się o alimenty, należy wnieść do sądu pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego. Pozew taki można złożyć samodzielnie lub z pomocą adwokata bądź radcy prawnego. W pozwie należy wskazać wysokość żądanych alimentów oraz przedstawić dowody potwierdzające zarówno potrzeby osoby uprawnionej, jak i możliwości osoby zobowiązanej do ich płacenia. Pomoc w zakresie tworzenia wniosków oferuje Kancelaria Adwokacka Joanna Makowska z Piły.

Egzekucja alimentów

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, istnieje możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W takim przypadku należy złożyć wniosek egzekucyjny bezpośrednio do komornika. Komornik może ściągnąć należne alimenty z wynagrodzenia, renty, emerytury lub innych świadczeń pieniężnych osoby zobowiązanej, a także z jej majątku.

W sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, a egzekucja komornicza okazuje się nieskuteczna, osoba uprawniona może ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Fundusz ten ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla dzieci, których rodzice nie płacą alimentów. Aby otrzymać takie świadczenie, należy złożyć wniosek do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Podsumowując, postępowanie w sprawach o alimenty może być skomplikowane i wymagać zaangażowania zarówno osoby uprawnionej, jak i zobowiązanej do płacenia. Warto jednak pamiętać o swoich prawach oraz możliwościach dochodzenia należnych świadczeń, aby w razie potrzeby móc skorzystać z przysługującego wsparcia finansowego.