Upadłość konsumencka to coraz częściej wybierane rozwiązanie dla osób zadłużonych, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Zanim jednak zdecydujesz się na taki krok, warto poznać kluczowe informacje dotyczące tego procesu, aby podejmować świadome decyzje. W tym artykule przybliżymy zagadnienia związane z upadłością konsumencką oraz omówimy jej etapy i konsekwencje.

Kiedy można ubiegać się o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która umożliwia osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, oddłużenie poprzez ogłoszenie upadłości. Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, dłużnik musi być w stanie niewypłacalności, czyli nie być w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Po drugie, niewypłacalność ta musi mieć charakter trwały. Oznacza to, że dłużnik nie będzie w stanie spłacić swoich długów również w przyszłości.

Ważnym elementem ubiegania się o upadłość konsumencką jest udowodnienie dobrej woli dłużnika. Oznacza to, że osoba zadłużona musi wykazać się próbami uregulowania swoich zobowiązań oraz uczciwością wobec wierzycieli. W praktyce może to oznaczać podjęcie prób negocjacji z wierzycielami, zawarcie ugód czy też regularne spłaty długów, choćby w niewielkich kwotach.

Etapy postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek taki powinien zawierać m.in. informacje o stanie majątkowym dłużnika, wysokości i rodzaju zobowiązań oraz propozycję planu spłaty długów. Pomoc w przygotowaniu wniosku oferują radcy prawni, m.in. z Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Tulejski.

Po złożeniu wniosku, sąd rozpoczyna postępowanie upadłościowe. W jego trakcie sąd bada stan majątkowy dłużnika, wysokość jego długów oraz możliwości ich spłaty. Na podstawie zebranych informacji sąd podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub jej oddaleniu. W przypadku ogłoszenia upadłości, sąd wyznacza syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika oraz nadzorował proces oddłużenia.

Ostatnim etapem postępowania jest realizacja planu spłaty długów. Może on obejmować m.in. sprzedaż majątku dłużnika, spłatę części długów czy też umorzenie pozostałej części zobowiązań. Po zakończeniu procesu oddłużenia, dłużnik zostaje uwolniony od swoich zobowiązań finansowych.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka wiąże się z szeregiem konsekwencji dla dłużnika. Po pierwsze, ogłoszenie upadłości oznacza utratę kontroli nad swoim majątkiem - zarządzanie nim przejmuje syndyk masy upadłościowej. Ponadto, dłużnik ma obowiązek współpracować z syndykiem oraz przestrzegać jego decyzji.

Warto również pamiętać, że upadłość konsumencka wpływa na zdolność kredytową dłużnika. Informacje o ogłoszonej upadłości trafiają do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz do Biura Informacji Kredytowej, co może utrudnić uzyskanie kredytu czy pożyczki w przyszłości.