Suwalszczyzna

Najważniejsze informacje o regionie: Suwalszczyzna

Informacje o regionie

Suwalszczyzna to polsko-litewska kraina historyczna z centrum w Suwałkach. Obejmuje ona tereny północno-wschodniej Polski, znacznie większą część należącą do Republiki Litewskiej i najmniejszą część położoną na zachód od Niemna znajdującą się na Białorusi. Do Suwalszczyzny zaliczane są leżące w województwie podlaskim powiaty suwalski, sejneński i augustowski oraz miasto Suwałki. Jej zasięg pokrywa się z granicami dawnej Jaćwieży.

W okresie I Rzeczypospolitej w latach 1569–1795 przez obszar dzisiejszej Suwalszczyzny przebiegała granica między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. W latach 1795–1807 znajdowała się ona w zaborze pruskim w prowincji Prusy Nowowschodnie, a później weszła w skład Księstwa Warszawskiego. Podczas I wojny światowej toczyły się na niej ciężkie walki niemiecko-rosyjskie.

Będąc na Suwalszczyźnie, koniecznie trzeba zobaczyć najbardziej litewską wieś w Polsce Puńsk, głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą, Kanał Augustowski, figurę Krzyżaków w Sejnach, zespół klasztorny Kamedułów w Wigrach, punkt widokowy w Smolnikach, jezioro Wigry, Biebrzański Park Narodowy, Park Krajobrzowy, Puszczy Rominckiej, Głazowisko Łopuchowskie, czy cmentarzysko Jaćwingów.
Obszar:
2 228,00 km2
Liczba ludności:
około 125 000
Liczba podmiotów gospodarczych:
12 525
Powiaty:
Suwałki, augustowski, suwalski, sejneński, olecki, gołdapski