Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która ma na celu ochronę interesów najbliższych zmarłego. W przypadku gdy spadkodawca nie uwzględnił w testamencie swoich bliskich, mogą oni dochodzić swoich praw poprzez żądanie zachowku. W takim procesie nieocenioną pomocą może okazać się wsparcie doświadczonego adwokata. Razem ze specjalistą z Kancelarii Adwokackiej Michała Kaim omówimy kluczowe informacje dotyczące zachowku.

Co to jest zachowek i kto może go żądać?

Zachowek to część spadku, która przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, jeśli zostali pominięci w testamencie lub ich udział w spadku jest niższy niż przysługujący im z mocy ustawy. Przepisy prawa mają na celu ochronę tych osób przed całkowitym wyłączeniem z dziedziczenia lub przed otrzymaniem zbyt małego udziału w majątku zmarłego.

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Wysokość zachowku zależy od wartości majątku spadkowego oraz stopnia pokrewieństwa z spadkodawcą. W przypadku zstępnych (dzieci, wnuków) oraz małżonka, zachowek wynosi połowę wartości udziału, który przysługiwałby im z mocy ustawy. Dla rodziców spadkodawcy zachowek wynosi 2/3 wartości udziału ustawowego. Wartość majątku spadkowego obejmuje nie tylko składniki majątkowe, ale także długi spadkowe.

Jak dochodzić zachowku?

Aby dochodzić zachowku, należy w pierwszej kolejności zgłosić roszczenie do spadkobiercy lub spadkobierców. Jeśli roszczenie zostanie odrzucone lub nie zostanie spełnione w określonym terminie, można wnieść pozew do sądu. Ważne jest, aby pamiętać o terminach przedawnienia roszczeń – od chwili otwarcia spadku mija 3 lata na zgłoszenie roszczenia o zachowek.

Rola adwokata w procesie dochodzenia praw

Dochodzenie zachowku może być procesem skomplikowanym i czasochłonnym, zwłaszcza dla osób nieznających przepisów prawa. Wsparcie adwokata może okazać się nieocenione na każdym etapie procesu. Adwokat, taki jak w Kancelarii Adwokackiej Michała Kaim, może pomóc ustalić, czy dana osoba ma prawo do żądania zachowku, obliczyć wysokość roszczenia i zgłosić je do spadkobierców.

Czy można zrzec się prawa do zachowku?

Prawo do zachowku jest ściśle powiązane z pozycją spadkobiercy w rodzinie zmarłego, dlatego nie można go przenieść na inną osobę. Jednak uprawniony może zrzec się swojego prawa do zachowku na rzecz innych spadkobierców, co może być korzystne w przypadku, gdy spadkobierca chce uniknąć konfliktów rodzinnych lub gdy spadek jest obciążony długami. Zrzeczenie się prawa do zachowku musi być dokonane w formie pisemnej i zawierać oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zachowku oraz podpisy uprawnionego i obowiązanego do zapłaty zachowku.