Każda inwestycja budowlana składa się na złożone procedury administracyjne, setki przepisów, a także na wiele etapów prac. By projekty były realizowane w zgodzie ze wszystkimi opracowaniami oraz oczekiwaniami inwestorów powoływani są przez nich inspektorzy nadzoru inwestorskiego. To oni kontrolują prace kierowników budowy, a także wszystkich wykonawców i podwykonawców. Gdzie znaleźć inspektora nadzoru inwestorskiego i jakie zadania może on spełniać na placu budowlanym? O tym opowiada inżynier Grzegorz Makowski, który działa w całym województwie warmińsko-mazurskim.

Czym jest nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorki to kontrola obiektów, procesów budowlanych oraz wykonawców i podwykonawców podczas budowy domów jednorodzinnych, hal magazynowych, apartamentowców czy innych budowli architektonicznych. W większości przypadków inspektor nadzoru inwestorskiego powoływany jest przez samego inwestora. Jak tłumaczy inżynier Grzegorz Makowski, niekiedy obowiązek jego ustanowienia jest nałożony przez właściwy organ wydający pozwolenia na budowę. Dotyczy to głównie większych inwestycji, które mogą wpłynąć znacznie na lokalny czy miejski krajobraz oraz środowisko naturalne.

Podstawą do współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego jest zaś reprezentowanie przez nich interesów inwestora. Specjaliści ci muszą zatem zadbać, by proces budowy odbywał się w zgodzie z przygotowanym harmonogramem, projektem, a także z poszanowaniem przepisów prawa. Dla inwestora nadzór ten jest zatem bardzo ważny. Grzegorz Makowski, który oferuje tego typu usługi, podkreśla, że dzisiaj powoływanie takiego eksperta podczas inwestycji przynosi wiele wymiernych korzyści. Inspektor pomaga optymalizować koszty budowy, terminarze prac czy procesy logistyczne. Jego działania prowadzą do szybszej, tańszej i solidniejsze realizacji zlecenia.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie tylko kontroluje ogólną prawidłowość przebiegu całej inwestycji. Nie tylko też może zgłaszać korzystne dla inwestora zmiany w organizacji pracy placu budowlanego itp. Do jego zadań należy także uczestnictwo w odbiorze poszczególnych etapów robót wraz ze zlecaniem poprawek w przypadku niesatysfakcjonujących efektów. Inspektor może też uczestniczyć w próbach urządzeń technicznych, instalacji i przewodów kominowych. Sprawdza on także ocenę zgodności stosowanych wyrobów budowlanych oraz kontrolę jakości tworzonych konstrukcji.

Ponadto pomaga inwestorowi w sprawach administracyjnych, służąc doradztwem budowlanym. Nic zatem dziwnego, że dzisiaj o pomoc takich ekspertów jak inżyniera Grzegorza Makowskiego proszą zarówno klienci indywidualnych, jak i biznesowi. Często inspektorów powołują deweloperzy mieszkaniowi oraz inwestorzy budujący obiekty przeznaczenia gospodarczego czy przemysłowego.

Kto może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Inspektorów nadzoru inwestorskiego należy szukać w biurach usług budowlanych takich jak to prowadzone przez Grzegorza Makowskiego. Istotne jest również to, by osoba pełniąca funkcję inspektora posiadała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Musi ona zatem mieć odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju, stopnia złożoności działalności, a także do innych wymagań prawnych określonych dla odpowiednich uprawnień budowlanych.

Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego powinien wyróżniać się wiedzą z zakresu rynku i prawa budowlanego. Ważne jest to, by miał wysokie kompetencje biznesowe oraz zarządcze. Jego działalność musi być też objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Jak można zatem zauważyć, tacy specjaliści budownictwa jak Grzegorz Makowski to prawdziwi eksperci, którzy mają olbrzymi wkład w rozwój jakości polskiego sektora budowlanego.