Budowa domu lub inne tego typu inwestycje budowlane, to przedsięwzięcia, które bez względu na rozmiar wymagają stworzenia określonej dokumentacji, gdzie obok dokumentacji projektowej niezbędne jest także stworzenie dokumentacji kosztorysowej. Stanowi ona bowiem niezbędny element o kluczowym znaczeniu dla realizacji planowanej inwestycji. Wynika to z faktu, że kosztorys umożliwia racjonalne planowanie i kontrolowanie działalności inwestycyjnej, pod kątem kosztów i ułatwia podejmowanie decyzji długoterminowych. Stąd też tak ważne jest, aby kosztorysy były przygotowane przez fachowców, takich jak specjaliści z Pracowni Projektowej Perspektywa Krzysztof Halaba.

Kilka słów o dokumentacji kosztorysowej opracowywanej przez Pracownię Projektową Perspektywa

Zdecydowana większość inwestycji budowlanych, oprócz niezbędnych zezwoleń i różnego rodzaju dokumentacji projektowej, wymaga również stworzenia kosztorysów. Są to bowiem dokumenty określające planowane koszty materiałów i wartość zamówienia na roboty budowlane, zawierające także propozycję cen wykonawcy lub stanowiące podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Kosztorys niekiedy przydaje się także w kontakcie lub negocjacjach z różnymi podmiotami: bankami, instytucjami czy wykonawcami. Jest to zatem niezwykle istotna dokumentacja, której przygotowanie warto zlecić doświadczonym architektom z Pracowni Projektowej Perspektywa Krzysztof Halaba. Nie należy przy tym zapominać, że jak mówi zatrudniony tam ekspert –

Dokumentacja kosztorysowa pozwala zaplanować każdy etap inwestycji, co jest przydatne nie tylko dla inwestora, ale także dla wykonawców projektu. Jest to także sposób na uporządkowanie zakresu i przebiegu prac budowlanych, co wynika z faktu, że najważniejszym zadaniem kosztorysów, oprócz wycenienia, jest także rozpisanie kolejności wykonywania robót i zaplanowanie ich. Dodatkowo warto wspomnieć, że niejednokrotnie analiza kosztorysów tworzonych w naszej pracowni umożliwia odnalezienie lepszych niż zakładane rozwiązań w zakresie powstawania danego obiektu.

Podstawowy podział dokumentacji kosztorysowej przygotowywanej w Pracowni Projektowej Perspektywa

Dokumentacja kosztorysowa opracowywana w Pracowni Projektowej Perspektywa jest dokumentem o charakterze finansowym, respektowanym przez wiele stron zaangażowanych w proces realizowanej inwestycji budowlanej. Warto jednak wspomnieć, że na rynku funkcjonuje kilka rodzajów kosztorysów, a różnią się one między sobą głównie zakresem prac, a także szczegółowością opisania poszczególnych etapów. W związku z tym w Pracowni Projektowej Perspektywa powstają przede wszystkim:

  • kosztorysy inwestorskie – opracowywane przed rozpoczęciem prac na zlecenie inwestora. Dokumentacja tego typu powstaje w oparciu o projekt wykonawczy, dokumentację techniczną oraz średnie ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych robót i ceny materiałów. Kosztorys inwestorki przedstawia się zazwyczaj w banku w momencie starania się o kredyt,

  • kosztorysy powykonawcze - służące do określenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku gdy nie jest sporządzany kosztorys ofertowy.

Warto bowiem wspomnieć, że na rynku dostępne są również kosztorysy ofertowe, stanowiący kalkulację wyceny oferty, przygotowaną przez wykonawcę robót na żądanie inwestora, przed podpisaniem umowy na wykonanie planowanej inwestycji. Z dokumentem tym wiąże się także kosztorys zamienny, który opracowuje się w przypadku zmiany, pierwotnie przewidzianych w kosztorysie ofertowym, ilości jednostek przedmiarowych robót.

Dokumentacja kosztorysowa stanowi ważny element procesu budowlanego i powinna być ona zawsze opracowywana rzetelnie i w sposób czytelny oraz jednoznaczny dla wszystkich uczestników tego procesu. Dlatego też opracowanie kosztorysu warto powierzyć specjalistom z Pracowni Projektowej Perspektywa, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zarówno przy opracowywaniu tego typu dokumentacji, jak i przy działaniach związanych z projektowaniem budynków, pracach w ramach nadzoru budowlanego, a także przy wykonywaniu ekspertyz i odbiorów budowlanych.