Na majątek firmy składa się nie tylko wartość jej przychodów, ale także szereg dóbr wykorzystywanych do produkcji i wykonywania pracy. Określa się je jako środki trwałe i wśród nich wymienia się m.in. nieruchomości, maszyny, środki transportu, meble oraz inne elementy wyposażenia siedziby firmy. Aby precyzyjnie określić majątek przedsiębiorstwa, należy prowadzić tzw. ewidencję środków trwałych, którą przekazuje się w ramach rozliczeń instytucjom skarbowym. Przygotowanie ewidencji można zlecić specjalistom z kancelarii rachunkowej Agnieszki Jułkowskiej.

Jakie dobra podlegają ewidencji?

Do ewidencji zalicza się dobra nabyte, jak i samodzielnie wyprodukowane przez podatnika. W zestawieniu bierze się pod uwagę urządzenia użytkowane przez dłużej niż rok. Mogą one być wykorzystywane zarówno przez podatnika na potrzeby związane z działalnością, jak i udostępnione innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Ewidencję środków trwałych muszą prowadzić osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie KPiR lub te, które są na ryczałcie. Prowadzenie ewidencji jest wymagane do zaliczenia amortyzacji w pulę kosztów działalności. W innym przypadku dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie wspomnianych wyżej form podatkowych, mogą skorzystać z oferty kancelarii rachunkowej Agnieszki Jułkowskiej. Przedsiębiorstwo działa na rynku już od ponad piętnastu lat, a wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści zajmują się nie tylko kompleksowymi usługami księgowymi, ale również obsługą kadrowo-płacową. Co więcej, klienci biura z Gdyni mogą liczyć na ofertę rozszerzoną, do której zalicza się między innymi pomoc specjalisty BHP, który przeprowadzi szkolenia pracownicze i opracuje treść Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, a także pracowników kancelarii radców prawnych.

Co powinno zawierać się w ewidencji środków trwałych?

Prawo nie określa, jaka powinna być forma prowadzenia ewidencji oraz sprawozdania się z niej. Może być to dokument przygotowany odręcznie lub drukowany, ważne jest, aby zawierał określone informacje. Są to m.in. data nabycia oraz przekazania do użytkowania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, wartość początkowa, stawka amortyzacyjna czy symbole konkretnego rodzaju środka. Jeżeli dane urządzenie uległo likwidacji, należy również określić datę oraz przyczynę tego wydarzenia. W ewidencji powinny także pojawiać się informacje o istotnych zmianach w wartości danego elementu.

Jak ocenić wartość środków trwałych?

W celu ustalenia wartości danego środka podatnik może zwrócić się do biegłego rzeczoznawcy. Dotyczy to w szczególności przedmiotów uzyskanych w wyniku spadku lub darowizny, których wartość jest często trudna do określenia. Najczęściej jednak za wartość uznaje się cenę danego elementu i kosztów jego uzyskania (np. transportu, ubezpieczenia itp.). Do ewidencji środków trwałych wlicza się również samodzielnie wyprodukowane dobra, wtedy ich wartość stanowi sumę kosztów materiałów, ale także pracy i usług, które zostały na ich rzecz wykonane. Nie wlicza się w tę pulę pracy, której musiał podjąć się właściciel firmy oraz inni członkowie zarządu. Często również można określić wartość przedmiotu poprzez podanie ceny jego dostępnego na rynku substytutu.