Prowadzenie własnej firmy oznacza konieczność stałego śledzenia zachodzących w prawie zmian - szczególnie duża liczba nowych regulacji dotyczy zagadnień związanych z obszarem podatkowym - m.in. w zakresie CITu, PITu czy VATu. W tym roku jedną z najważniejszych nowości było wprowadzenie powszechnego obowiązku generowania i przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych, co ma w założeniu zniwelować wielkość tzw. luki w podatku od towarów i usług. Co powinniśmy wiedzieć na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

W roku 2016 Ministerstwo Finansów rozpoczęło stopniowe wprowadzanie obowiązku przekazywania organom podatkowym rejestru transakcji VAT dla dużych podmiotów, a od 2018r. również dla mikro przedsiębiorców. Jednolity Plik Kontrolny został stworzony w celu uszczelnienia systemu fiskalnego i jest niczym innym, jak listą transakcji w odgórnie sprecyzowanej strukturze w wersji elektronicznej. Zakres informacji obejmuje kwoty zakupu/sprzedaży, identyfikator NIP kontrahenta czy numer faktury.

Rola Jednolitego Pliku Kontrolnego

Najważniejszym celem wprowadzonego obowiązku składania JPK jest skrócenie długości trwania kontroli podatkowych i polepszenie ich wyników. Poza tym, plik kontrolny ma pomóc podatnikom w przekazywaniu danych drogą elektroniczną odpowiednim instytucjom podatkowym. W rezultacie, ograniczone mają zostać koszty i czas poświęcony na wymianę informacji z administracją podatkową.

Kto i kiedy składa Jednolity Plik Kontrolny?

Firmy posługujące się programami komputerowymi służącymi do księgowania, muszą składać powyższe zestawienie z działu dowodów zakupu i sprzedaży VAT co miesiąc tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Jest to możliwe dzięki aplikacji KLIENT JPK, która pozwala przedsiębiorcom na szybkie i bezpieczne wysłanie wcześniej utworzonego pliku do Ministerstwa Finansów. Pozostałe struktury mogą być udostępniane za pomocą odpowiednio przystosowanych i podpisanych nośników danych. W przypadku większości firm, za przygotowanie i przesłanie JPK odpowiada biuro rachunkowe, które zajmuje się także pozostałymi zobowiązaniami wobec Urzędów Skarbowych.

Jakie korzyści wynikają z wprowadzenia obowiązku składania JPK?

Zyski pojawiają się zarówno po stronie podatników, jak i (a może przede wszystkim) organów podatkowych. Składanie plików zostało zautomatyzowane, system strukturalny umożliwia szybką i przejrzystą analizę w miejsce czasochłonnych, papierowych wydruków, a wspomniana wcześniej kontrola podatkowa działa sprawniej i przynosi lepsze wyniki.

Co się dzieje, gdy JPK nie zostaje złożony?

Niezłożenie JPK VAT w terminie, w świetle kodeksu karnego skarbowego uznaje się za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Konsekwencją tego jest nałożenie grzywny na podatnika, nawet do wartości 120 stawek dziennych, czyli 8.400 zł (w roku 2018). Natomiast jeśli JPK VAT zawiera nieprawdziwe informacje lub zostało złożone w niewłaściwym formacie jest uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Wtedy wysokość grzywny zależy od przychodu podatnika.