Obowiązkowe ubezpieczenie rolników – ważne informacje

2019-06-03

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego oraz OC rolnika jest obowiązkowe. Jego nieposiadanie jest karalne. Rozstrzygnięciami w sprawach społecznej polisy rolników zajmuje się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jej działania reguluje specjalna ustawa z 20 grudnia 1990 roku.  Kogo zatem dotyczy obowiązek, jakie przybiera formy oraz co dokładnie zawiera?

Kogo dotyczy obowiązkowa polisa rolnicza?

Zgodnie z obowiązującą ustawą ubezpieczenie społeczne dotyczy rolników, ich małżonków, pracujących lokatorów oraz pomocników. Powinni jednak spełniać pewne określone warunki, do których należą:

  1. Posiadane polskie obywatelstwo,
  2. Prawo do pracy na obszarze Polski: w oparciu o ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dotyczy to również osób zwolnionych z powinności posiadania zgody na pracę (na podstawie właściwych przepisów).

Obowiązkowi polisy z mocy ustawy podlega przede wszystkim rolnik, który zamieszkuje i prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej własną działalność gospodarczą. Przy tym przewodzi obszarowi o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych albo zajmuje się produkcją rolną. Ochrona dotyczy także grupy producentów rolnych. Jest to również możliwe wtedy, gdy osoba prowadząca własną działalność gospodarczą nie posiada innej polisy społecznej lub nie przypada mu emerytura, lub renta. Objęta taką ochroną osoba nie może być uprawniona do świadczeń ze społecznych ubezpieczeń.

Formy i rodzaje polisy dla rolników 

Ubezpieczenie rolne może przybierać 2 formy:

  1. Obowiązkową (z mocy ustawy). Odnosi się do przypadków, gdy powierzchnia użytków rolnych jest większa niż 1 ha (przeliczeniowy).
  2. Własnowolną (na wniosek). Dotyczy przypadków, kiedy powierzchnia użytków rolnych jest równa 1 ha przeliczeniowego lub mniej.

W jego ramach wyróżnia się polisę wypadkową, chorobową i macierzyńską oraz emerytalno-rentową.

Korzyści z posiadania OC rolnika 

Zarządzanie gospodarstwem rolniczym w większości przypadków jest związane ze zdrowiem i zdarzeniami losowymi obejmującymi rolników. Wymagana polisa zwraca koszty leczenia w przypadku poniesionych w trakcie pracy uszkodzeń ciała, a nawet śmierci. Zapewnia również finansową ochronę w katastrofach naturalnych np. pożaru czy powodzi. Zaletą posiadania OC rolnika jest również to, że zabezpiecza obiekty wchodzące w skład posiadłości. Niestety obowiązkowe ubezpieczenie tylko w pewnej części może wyrównać straty związane z różnego rodzaju wypadkami. Zawarta umowa obowiązuje jednak przez rok i może być spłacana w formie składek. Jeśli nie została zerwana, automatycznie zostaje przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

W jaki sposób zawiera się ubezpieczenia rolnicze? 

Wykupić polisę rolną można zarówno u brokera, jak i w odpowiednim oddziale. Szeroki wybór ofert proponują agencje ubezpieczeniowe. Wybór sposobu zależy wyłącznie od przeznaczonego budżetu oraz od powierzchni gospodarstwa. Duże znaczenie mają również materiały wykorzystane w jego budowie, system ogrzewania oraz instalacje np. elektryczne. W celu zawarcia umowy potrzebny będzie jedynie dowód osobisty oraz zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa przez osobę ubezpieczoną. Niektóre zakłady wymagają również wykazania poprzedniej polisy oraz dokumentu potwierdzającego bezszkodowość, otrzymaną od poprzedniego przedsiębiorstwa. Nie potrzebne jest natomiast pełnomocnictwo.

Aby zapewnić sobie pełną ochronę od wszelkiego rodzaju ryzyka, dobrze jest pomyśleć o wykupieniu dobrowolnego ubezpieczenia. Poszerzy ono znacznie zakres standardowego OC rolnika.