Materiały niebezpieczne, albo towary niebezpieczne, są to przedmioty i produkty stwarzające zagrożenie podczas transportu. Ich przewóz jest dopuszczony na specjalnych warunkach określonych w przepisach prawnych. Materiały te stosowane są powszechnie w produkcji wielu przedmiotów codziennego użytku, są zatem wokół nas i ich transport jest nie do uniknięcia. Warto jednak wiedzieć w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu tych towarów. Zapraszamy do lektury artykułu.

O czym należy pamiętać przy transporcie towarów niebezpiecznych?

Transport materiałów niebezpiecznych stanowi około 15% ładunków przewożonych na terenie Polski. Za towary i ładunki niebezpieczne uważa się między innymi takie ładunki jak:

● paliwa płynne,

●  skroplone gazy,

●  fajerwerki – sztuczne ognie,

●  akumulatory,

●  broń,

●  farby,

●  substancje toksyczne takie jak kwasy, alkohol w roztworze wodnym powyżej 24%.

Ogólnie mówiąc, są to preparaty o właściwościach palnych, samozapalnych, wybuchowych, toksycznych, żrących, utleniających, promieniotwórczych lub zagrażających środowisku. Jak widać materiały niebezpieczne są obecne niemal wszędzie i wszyscy na co dzień z nich korzystamy. Istotne jest to, że transport materiałów niebezpiecznych musi się odbywać w specjalnie do tego celu przystosowanych pojazdach. Chodzi tutaj o zastosowanie odpowiednich środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo transportu, na przykład specjalistycznych cystern do przewozu paliw płynnych. Istotne jest także stosowanie odpowiednich oznakowań ostrzegawczych w kolorze pomarańczowym, zawierających informację o właściwościach przewożonego towaru.

Jakie zasady obowiązują przy transporcie materiałów niebezpiecznych?

Przewożone materiały niebezpieczne mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, albo środowiska naturalnego. W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia zdarzeń związanych z transportem tych towarów, takich jak pożary, wybuchy, czy skażenie środowiska naturalnego, konieczne jest przestrzeganie norm i zasad zawartych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 154 ze zmianami) oraz innych ustawach dotyczących transportu drogowego.

Zgodnie z tą Ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi, do przewozu materiałów niebezpiecznych można wykorzystywać pojazdy, za wyjątkiem motocykli, albo zespoły pojazdów, przy czym taki zespół może mieć tylko jedną naczepę lub przyczepę. Pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorstwo transportowe Bachowski & Laska posiadają odpowiednie, wymagane przepisami homologacje, atesty i świadectwa dopuszczenia, są także wyposażone w ograniczniki prędkości, regularnie kontrolowane układy hamulcowe, sprzęt awaryjny i gaśnice. W trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych kierowca ma przy sobie wszystkie wymagane prawem dokumenty.