Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) jest państwową jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołaną 24 stycznia 1951 roku. Siedziba jednostki zlokalizowana jest w Poznaniu, oddział znajduje się w Sośnicowicach, trzy terenowe stacje doświadczalne: w Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie, a dwa zakłady doświadczalne - w Winnej Górze (na terenie Wielkopolski). Instytut prowadzi działalność naukową, wdrożeniową, upowszechnieniową oraz usługową, która obejmuje ogół zagadnień związanych z ochroną roślin uprawnych w Polsce. Priorytetowe znaczenie w prowadzonych badaniach ma zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska rolniczego oraz zachowanie bioróżnorodności. Instytut swoje zadania realizuje w ramach działalności statutowej, Programu Wieloletniego oraz w ramach projektów (grantów) krajowych i zagranicznych.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu Ochrony Roślin – PIB:

  • Poznanie biologii, ekologii i szkodliwości agrofagów oraz metod ich zwalczania w celu opracowania systemów wspomagających decyzje o potrzebie wykonania zabiegów i strategii przeciwdziałania uodporniania agrofagów na środki ochrony roślin;
  • Opracowanie naukowych podstaw integrowanej ochrony upraw rolniczych (IPM) przed agrofagami;
  • Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym;
  • Kontrola bezpieczeństwa żywności, pozostałości i jakości środków ochrony roślin (laboratoria akredytowane);
  • Wykorzystanie metod biologii molekularnej m.in. w diagnostyce agrofagów i poznawaniu powstawania mechanizmów odporności na środki ochrony roślin;
  • Analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony agrofagów.

W Instytucie funkcjonują również unikalne w skali kraju jednostki, takie jak Klinika Chorób Roślin, która świadczy usługi z zakresu wykrywania i identyfikacji patogenów warzyw i roślin rolniczych, oraz Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych ‒ nowoczesne zaplecze badawcze spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa fitosanitarnego.


Ważnym narzędziem wspierającym realizację zadań związanych z wdrażaniem zasad integrowanej ochrony roślin jest prowadzona w Instytucie Platforma Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl).


Instytut realizuje również działalność usługowo-komercyjną (badania skuteczności środków ochrony roślin, ekspertyzy), wydawniczą, organizuje studia podyplomowe, sesje naukowe, konferencje, warsztaty i szkolenia, a także oferuje usługi hotelowe (Centrum Kongresowe Hotel IOR***).


Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia strony internetowej www.ior.poznan.pl