Kiedy radca prawny może wypowiedzieć pełnomocnictwo? Cała prawda o pełnomocnictwie procesowym!

2019-06-17
pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnik jest osobą, która zastępuje przy wykonywaniu pewnych czynności prawnych. Może to dotyczyć zawierania umowy, przeprowadzania spraw urzędowych lub reprezentacji klienta przed sądem. Jego ustanowienie jest bardzo pomocne w przypadku braku czasu lub odpowiednich kwalifikacji. Zostać może nim radca prawny lub adwokat. Czasem jednak z pewnych powodów dochodzi do wypowiedzenia pełnomocnictwa. Na czym ono polega i kiedy plenipotent może je wypowiedzieć?

Co oznacza pełnomocnictwo i co je reguluje?

Dokładne ustalenia odnośnie do tego upoważnienia i jego zakresu ustala kodeks cywilny. Odnoszą się do niego wszystkie obowiązujące akty prawne. Ustanowiony plenipotent może wykonywać czynności prawne związane z zaciągnięciem zobowiązania lub zarządzania prawem. Co jest ważne, pełnomocnik prawny jest zobowiązany do działania w imieniu i  w interesie mocodawcy. Warto przy tym wiedzieć, że za czynności prawne wykonane przez osobę posiadającą plenipotencję  w pełni odpowiada zleceniodawca. Ogólne pełnomocnictwo do reprezentowania upoważnia do realizacji czynności zwykłego zarządu. Udziela się go na specjalnym piśmie podlegającym rygorowi nieważności. Jeśli ważność czynności prawnej wymaga szczególnej (np. aktu notarialnego) lub pisemnej formy oraz zawarcia podpisu i daty, przedstawicielstwo musi być udzielone w takiej samej postaci. Może być również udzielone ustnie i ustalone podczas posiedzenia sądu. Oświadczone przez stronę jest następnie wpisane do protokołu.

Pełnomocnictwo do reprezentowania

Proces cywilny wymaga ustalenia pełnomocnictwa procesowego i wyznaczenia plenipotentów. Zostać nim może adwokat lub radca prawny, jak również osoba zarządzająca majątkiem (lub interesami strony) i przebywająca w ciągłym stosunku zlecenia. Uprawniony do reprezentacji jest także rzecznik patentowy (w przypadku własności przemysłowej) oraz współuczestnik konfliktu, a także krewni: rodzice, rodzeństwo, zstępni lub przysposobione osoby.

W przypadku osoby prawnej lub właścicieli firmy (również niemających osobowości prawnej), przedstawicielem może być również pracownik jednostki lub podlegającego działu. Z kolei osoba uprawniona do prowadzenia obsługi prawnej przedsiębiorcy (lub innej jednostki) ma prawo do udzielenia plenipotencji w imieniu zleceniodawcy adwokatowi lub radcy prawnemu. Postępowanie przed Sądem Najwyższym zobowiązuje przy tym do zastępstwa stron przez radców prawnych lub adwokatów. Dotyczy to również sądów niższej instancji.

Jak wygląda odwołanie pełnomocnictwa?

Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez decydenta ma prawny skutek wobec sądu w momencie jego zawiadomienia. Z chwilą doręczenia zawiadomienia przez sąd obejmuje również przeciwników i pozostałych uczestników sprawy. W przypadku odwołania przez radcę prawnego lub adwokata musi on działać w interesie mocodawcy jeszcze przez 2 tygodnie. Czas ten może skrócić zleceniodawca poprzez zwolnienie go z tego obowiązku. Jeśli zaistnieje taka konieczność, plenipotent winien jest zabezpieczyć stronę przed negatywnymi skutkami prawnymi. Przedstawicielstwo naturalnie wygasa w sytuacji śmierci mocodawcy lub utraty jego zdolności sądowej.

Odwołania można dokonać przez ustne lub pisemne oświadczenie. Lepszą formą jest pisemne, które w razie czego można będzie przedstawić w sądzie jako dowód. Dotyczy to również aktu notarialnego. Może być przy tym odwołane przez każdą ze stron, bez podania przyczyny. Jeśli wypowiedzenie składa przedstawiciel, najczęściej jest to spowodowane tym, że współpraca z klientem była trudna. W przypadku jakichkolwiek pytań pomocne będzie doradztwo prawne

Istnieje również możliwość skorzystania z przedstawicielstwa na określony czas. Wygasa ono wraz z dokonaniem czynności prawnej. Wszelkich szczegółów odnoście zakresu usług udzieli na pewno kancelaria prawna.