Prawo administracyjne jest najbardziej rozbudowaną gałęzią prawa w naszym kraju. Wszystkie sprawy, które nie mają charakteru cywilnego lub karnego, rozpatrywane są bowiem w postępowaniu administracyjnym. Jeżeli zaś strona nie zgadza się z decyzją wydaną przez stosowny organ, może się od niej odwołać. Konieczne jest jednak wystosowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). W jaki sposób to zrobić?

Skarga do NSA – co to takiego?

Skarga do NSA to środek odwoławczy od wyroków bądź postanowień kończących postępowanie w sprawie, które są wydawane przez wojewódzkie sądy administracyjne. Możliwość złożenia skargi kasacyjnej posiada strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Jeśli strona nie jest zadowolona z wyroku wydanego przez organ, powinna w ciągu tygodnia złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia decyzji wydanej przez sąd. Czynność ta jest konieczna do zaskarżenia wyroku. Skargę kasacyjną należy wnieść do sądu, który wydał niesatysfakcjonujące dla strony postanowienie lub wyrok. Jest na to trzynaście dni, licząc od dnia, w którym strona otrzymała odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem wyroku.

Kiedy wniesienie skargi kasacyjnej nie jest możliwe?

Jak informuje ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego w Częstochowie - istnieją sytuacje, w których wniesienie skargi kasacyjnej do NSA nie będzie możliwe. Strona spotka się z odmową, kiedy minie ściśle określony termin złożenia stosownych dokumentów. Skargi kasacyjnej nie można wnieść także w postępowaniu, które wciąż trwa lub ,co do którego zapadł już prawomocny wyrok. To samo dotyczy postępowania, które zostało umorzone przez sąd, gdyż stało się bezprzedmiotowe. Poza określonymi w przepisach wyjątkami, od każdej zakończonej sprawy administracyjnej, można złożyć skargę kasacyjną.

Jak sporządzić skargę do NSA?

Należy zaznaczyć, że skarga do NSA nie może zostać przygotowana przez stronę samodzielnie. Wymagane jest bowiem, by sporządzeniem tego typu dokumentu zajął się doświadczony prawnik- adwokat bądź radca prawny. Tylko wykwalifikowany specjalista jest w stanie ocenić czy w danej sprawie występuje naruszenie prawa proceduralnego lub materialnego. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim strona ma gwarancję, że skarga zostanie napisana w sposób profesjonalny i zgodny z wymogami sądu. W każdej chwili petent może liczyć też na fachowe doradztwo ze strony prawnika. Przygotowanie skargi kasacyjnej, jak i przeprowadzenie postępowania administracyjnego, jest odpłatne. Skarga do NSA wniesiona przez zawodowego pełnomocnika - w ramach tzw. "przymusu adwokackiego " musi być opłacona w momencie wniesienia. W przeciwnym razie zostanie ona odrzucona z powodu nieopłacenia. Strona poprzez pełnomocnika profesjonalnego może ubiegać się o zwolnienie jej w części lub w całości od uiszczenia wpisu od skargi. Do tego celu służy odpowiedni wniosek od pełnomocnika i formularz oświadczenia o sytuacji rodzinnej i majątkowej.