Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa to bardzo ważna kwestia w każdej branży. Każdy pracownik, przed podpisaniem umowy, zapoznany powinien być z przepisami, procedurami i zaleceniami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. W tym celu firmy zatrudniają specjalistów od BHP, których zadaniem jest szkolenie pracowników oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów. Czym dokładnie zajmuje się taka osoba?

Służby BHP

Pracownicy służby BHP dzielą się na inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawód ten regulowany jest prawnie, osoby takie muszą mieć więc odpowiednie przeszkolenie oraz staż pracy, by zajmować określone stanowisko.

W małych firmach, zatrudniających do 10 pracowników, funkcję służby BHP przejąć może pracodawca, po odbyciu szkoleń BHP w ośrodku szkoleniowym, takim jak Profesja Elżbieta Janowska. Podczas takiego szkolenia zdobywa on niezbędną wiedzę z zakresu:

 • dokumentacji powypadkowej,
 • nadzoru i doradztwa,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • szkolenia pracowników.

Pracodawca może również powierzyć to zadanie osobie spoza zakładu pracy, jeśli spełnia ona wymagania.

Obowiązki specjalisty BHP

Specjalista BHP to osoba, która koordynuje, nadzoruje i organizuje całokształt działań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Działania te muszą być  zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W zakres działań BHP-owca wchodzi więc stała kontrola stanu bezpieczeństwa pracy. Osoba taka:

 • doradza pracodawcy w zakresie prawnej ochrony pracy,
 • zajmuje się oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • nadzoruje pracę zespołu osób działających na rzecz BHP,
 • ocenianie pod kątem bezpieczeństwa plany inwestycyjne i modernizacyjne,
 • ocenia pod kątem BHP odbiory techniczne obiektów, urządzeń i stanowisk pracy,
 • przeprowadza audyty systemów BHP,
 • diagnozuje potrzeby edukacyjne oraz przeprowadza stosowne szkolenia dla pracowników.

Szkolenia BHP

Każdy z pracowników zatrudnianych przez firmę przeszkolony powinien być w zakresie BHP. Szkolenie takie prowadzi specjalista ds. BHP zatrudniany przez firmę lub osoba zewnętrzna, wyznaczona przez pracodawcę. W takim wypadku pracodawcy korzystają z usług ośrodków szkoleniowych, które przeprowadzają szkolenia w zakresie BHP, metodyki, szkolenia ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Firmie outsourcingowej  zlecić możemy również pozostałe zadania, należące do specjalisty ds. BHP, w tym ocenę ryzyka zawodowego w naszej firmie, stworzenie regulaminu pracy i instrukcji BHP lub doradztwo w zakresie zakupu odpowiedniej odzieży ochronnej oraz odpowiedniego oznakowania budynku.