Akt poświadczenia dziedziczenia to niezbędny dokument, który pojawia się w życiu wielu osób, gdy przychodzi zmierzyć się ze sprawami spadkowymi. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia znajduje się w zakresie czynności Kancelarii Notarialnej Monika Ciesielska. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając rolę notariusza, procedury oraz korzyści płynące z posiadania takiego aktu.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to oficjalny dokument sporządzany przez notariusza, który potwierdza prawa do spadku danej osoby. Określa on również wysokość udziałów spadkobierców w masie spadkowej. Jest on niezbędny w przypadku, gdy spadek obejmuje nieruchomości lub udziały w spółkach prawa handlowego. Dzięki niemu spadkobierca może wykazać swoje uprawnienia do spadku przed instytucjami, takimi jak urzędy skarbowe, sądy czy banki.

Procedura uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia

Procedura uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia rozpoczyna się od zgłoszenia się spadkobiercy lub spadkobierców do notariusza. Notariusz może przeprowadzić postępowanie spadkowe, po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, takich jak np: odpisy aktu zgonu, małżeństwa, urodzenia czy testament. Po przeprowadzeniu postępowania, podczas którego mogą być złożone przez strony oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, otwarte i ogłoszone testamenty a następnie po sporządzeniu protokołu dziedziczenia notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia.

Korzyści płynące z posiadania aktu poświadczenia dziedziczenia

Posiadanie aktu poświadczenia dziedziczenia może nieść ze sobą szereg korzyści dla spadkobiercy. Przede wszystkim jest to oficjalne potwierdzenie jego praw do spadku, co może pozwolić na uniknięcie ewentualnych sporów z innymi osobami roszczącymi sobie prawa do majątku zmarłego. Ponadto akt ten może umożliwić spadkobiercom szybkie i sprawne przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z ujawnieniem praw właścicieli w księgach wieczystych. Warto również dodać, że posiadanie aktu poświadczenia dziedziczenia może ułatwić spadkobiercy uzyskanie kredytu hipotecznego, gdyż banki często wymagają takiego dokumentu, jako dowodu własności nieruchomości. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia znajduje się w ofercie Kancelarii Notarialnej Monika Ciesielska.

Czy akt poświadczenia dziedziczenia jest zawsze konieczny?

Akt poświadczenia dziedziczenia może dotyczyć stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu. W przypadku, gdy w skład masy spadkowej wchodzą długi, aby uniknąć ich dziedziczenia wystarczy w przewidzianym prawem terminie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną Notariusz Moniki Ciesielskiej.