Czynności notarialne odgrywają kluczową rolę w obrocie nieruchomościami, zapewniając bezpieczeństwo prawne i skuteczność transakcji. Czynności notarialne związane z obrotem nieruchomościami oferuje Kancelaria Notarialna Anna Szumowska Ewa Słoniowska. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom umów związanych z nieruchomościami oraz pozostałym czynnościom notarialnym, które mają wpływ na ich zawieranie.

Umowy związane z nabyciem i przeniesieniem własności nieruchomości

Umowy sprzedaży, darowizny czy zamiany nieruchomości to podstawowe instrumenty prawne stosowane w obrocie nieruchomościami. Wszystkie te umowy wymagają formy aktu notarialnego, aby były ważne i skuteczne. Notariusz dokonuje wpisu do księgi wieczystej, co jest niezbędne do przeniesienia własności nieruchomości na nowego właściciela. Ponadto, umowa zniesienia współwłasności nieruchomości pozwala na rozwiązanie sytuacji, gdy kilka osób jest współwłaścicielami danej nieruchomości, a jedna z nich chce z niej zrezygnować.

Umowy dotyczące odrębnej własności lokalu i ustanowienia służebności

Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu jest niezbędna, gdy chcemy wydzielić odrębną własność lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynku wielolokalowym. Notariusz sporządza akt notarialny, który reguluje prawa i obowiązki właścicieli poszczególnych lokali oraz wspólnoty mieszkaniowej. Z kolei ustanowienie służebności, takiej jak np. służebność przesyłu, prawa użytkowania czy służebność drogi koniecznej, może być konieczne w przypadku nieruchomości obciążonych ograniczeniami w korzystaniu z nich.

Umowy przedwstępne, zobowiązujące i warunkowe

Umowy przedwstępne, zobowiązujące oraz warunkowe są stosowane w sytuacjach, gdy strony chcą uregulować swoje prawa i obowiązki przed zawarciem ostatecznej umowy dotyczącej nieruchomości. Umowa przedwstępna określa warunki, na jakich zostanie zawarta umowa ostateczna, a umowa zobowiązująca zobowiązuje strony do zawarcia takiej umowy w przyszłości. Umowa warunkowa zaś jest związana z wystąpieniem określonego zdarzenia lub spełnieniem pewnych warunków. Czynności notarialne związane z obrotem nieruchomościami oferuje Kancelaria Notarialna Anna Szumowska Ewa Słoniowska.

Ustanowienie hipoteki i zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zabezpiecza wierzytelność na nieruchomości. Ustanowienie hipoteki wymaga sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza, który następnie dokonuje wpisu do księgi wieczystej. Zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej może być konieczna w przypadku, gdy współwłaściciele chcą zmienić proporcje swojego udziału w nieruchomości, co również wymaga czynności notarialnych.