Akt poświadczenia dziedziczenia to istotny dokument, który sporządza notariusz w celu przeniesienia praw i obowiązków po zmarłej osobie na jej spadkobierców. W Wejherowie zadanie to możesz powierzyć Kancelarii Notarialnej Anny Kelpin Joanny Orlińskiej. Dokument ten służy do udowodnienia prawa do dziedziczenia majątku lub aktywów po zmarłej osobie. W tym artykule opowiemy, czym jest akt poświadczenia dziedziczenia i kiedy jest potrzebny.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument wydawany w celu udowodnienia prawa danej osoby do dziedziczenia majątku lub aktywów po innej osobie. Dokument ten musi być sporządzony przez notariusza i musi zawierać wszystkie istotne informacje o zmarłym, w tym jego imię, nazwisko, datę śmierci, miejsce śmierci oraz wszelkie inne istotne informacje.

Akt zawiera również informacje o spadkobiercach, takie jak ich nazwiska, adresy i wszelkie inne istotne informacje. Notariusz przejrzy te dokumenty i zweryfikuje ich autentyczność. Następnie sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który określa przeniesienie praw majątkowych z jednej osoby na drugą. Akt ten musi być podpisany przez strony uczestniczące w przeniesieniu, a następnie zarejestrowany w odpowiednich organach lokalnych.

Rola notariusza w sporządzaniu certyfikatów spadkowych

W Polsce akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić jedynie notariusz. Oznacza to, że jeśli ktoś chce sporządzić ten dokument, musi udać się do kancelarii notarialnej i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty i informacje. Tego typu usługę w Wejherowie oferuje Kancelaria Notarialna Anny Kelpin i Joanny Orlińskiej.

Do jej obowiązków należy zapewnienie, że wszystkie przedstawione mu dokumenty są autentyczne i prawnie wiążące. Dbają także o to, aby wszystkie informacje zawarte w akcie poświadczenia dziedziczenia były dokładne i kompletne. Ponadto muszą zapewnić, że wszystkie podpisy na dokumencie są ważne i że jest on prawidłowo zarejestrowany w lokalnych organach.

Co jeszcze oferuje Kancelaria Notarialna Anny Kelpin i Joanny Orlińskiej?

Kancelaria z Wejherowa w województwie pomorskim działa nieprzerwanie od 1997 roku zapewniając swoim klientom usługi notarialne. Właścicielkami firmy są Anna Kelpin oraz Joanna Orlińska.

Sporządzają dokumenty takie jak wyżej wspomniane akty poświadczenia dziedziczenia, a poza nimi również:

  • akty notarialne,

  • poświadczenia notarialne,

  • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

  • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów (na żądanie stron),

  • protesty weksli i czeków,

  • akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,

  • protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych protokołów,

  • testamenty,

  • akty poddania się egzekucji.

Dodatkowo zapewniają też sporządzenie pełnomocnictw i poświadczenia własnoręczności podpisów, dokumentów (kopii wierzytelnej). Kancelaria oferuje też doręczanie oświadczeń i przyjmuje na przechowanie dokumenty pieniądze i papiery wartościowe.