W życiu bywa różnie, a rozwód to jedno z tych wydarzeń, które często wprowadza chaos w życie finansowe. Warto wiedzieć, kiedy przysługują alimenty dla byłego małżonka oraz jak je ustalić. Pomoc w kwestiach związanych z alimentami oferuje Kancelaria radcy prawnego Monika Stachowska-Chruszcz. W tym artykule omówimy te kwestie, a także wskażemy, w jakich sytuacjach pomoc radcy prawnego może być nieoceniona.

Kiedy przysługują alimenty dla byłego małżonka

Alimenty dla byłego małżonka to świadczenie mające na celu zabezpieczenie egzystencji osoby po rozwodzie. Przysługują one w sytuacji, gdy rozwód zostaje orzeczony przez sąd, a jedna ze stron nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się ze swoich dochodów. Warunkiem koniecznym do uzyskania alimentów jest udowodnienie przez żądającą stronę braku możliwości samodzielnego utrzymania się oraz potrzeby pomocy ze strony drugiej strony.

Rozwód z orzeczeniem o winie a rozwód bez orzeczenia o winie

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd może orzec alimenty na rzecz małżonka, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. W takiej sytuacji, obowiązek alimentacyjny spoczywa na małżonku uznawanym za winnego. Sąd bierze pod uwagę stopień winy każdej ze stron oraz ich sytuację materialną przy ustalaniu wysokości alimentów.

W przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie, sytuacja wygląda nieco inaczej. Sąd może orzec alimenty na rzecz jednego z małżonków, jeśli uzna, że jego sytuacja materialna jest znacznie gorsza niż drugiego małżonka i nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się ze swoich dochodów. W takim przypadku, obowiązek alimentacyjny nie jest związany z winą za rozpad małżeństwa, ale z potrzebą zabezpieczenia egzystencji jednej ze stron.

Ustalanie wysokości alimentów

Wysokość alimentów dla byłego małżonka ustalana jest przez sąd na podstawie analizy sytuacji materialnej obu stron. Biorąc pod uwagę zarówno dochody, jak i wydatki, sąd ustala kwotę, która ma zapewnić godne życie osobie żądającej alimentów. Warto zaznaczyć, że wysokość alimentów może ulec zmianie w przypadku istotnych zmian sytuacji majątkowej jednej lub obu stron.

Jak długo przysługują alimenty dla byłego małżonka

Alimenty dla byłego małżonka przysługują przez określony czas, który ustala sąd. Najczęściej jest to okres trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Istnieje jednak możliwość przedłużenia tego okresu, jeśli sąd uzna, że dłuższe świadczenie alimentów jest konieczne ze względu na sytuację życiową i materialną żądającej strony.

Co z alimentami, gdy były małżonek zawrze nowy związek

W przypadku zawarcia przez byłego małżonka nowego związku małżeńskiego, obowiązek alimentacyjny wygasa. Jeśli jednak nowy małżeństwo zostanie rozwiązane, a były małżonek ponownie znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, może wystąpić o przywrócenie alimentów od swojego pierwszego małżonka.

Pomoc radcy prawnego w sprawach alimentacyjnych

W procesie rozwodowym można skorzystać z pomocy radcy prawnego, który może pomóc w ustaleniu wysokości alimentów oraz doradzić, jakie argumenty przedstawić przed sądem. Pomoc prawna może okazać się nieoceniona w sytuacjach, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia co do wysokości alimentów lub gdy jedna ze stron próbuje ukryć swoje dochody, aby uniknąć płacenia świadczeń. Pomoc w kwestiach związanych z alimentami oferuje Kancelaria radcy prawnego Monika Stachowska-Chruszcz znajdująca się w Lesznie.