Skuteczna windykacja bez udziału sądu

Materiał partnera
2019-08-10
Terminowa spłata nalezności

Największym problemem wielu przedsiębiorstw jest brak płynności finansowej wynikający z nieuregulowanych płatności ze strony kontrahentów. Przedsiębiorcy mogą skutecznie dochodzić swoich należności za pośrednictwem firmy windykacyjnej. Usługi, które ona prowadzi, obejmować mogą stałą współpracę z firmą o charakterze zapobiegawczym lub bezpośrednie działania mające na celu odzyskanie długu.

Prewencja powstania długu

W ramach stałej współpracy z przedsiębiorstwami firma windykacyjna, taka jak Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego w Gdyni, może zaoferować pieczęć prewencyjną. Jest to informacja umieszczona w dokumencie, w wyniku którego między stronami powstaje zobowiązanie finansowe – na przykład faktura – określająca skutki nieuregulowania należności we wskazanym terminie.

Zalety tego rozwiązania obejmują:

  • skuteczne motywowanie kontrahentów do terminowych płatności;
  • redukcja liczby niezapłaconych w terminie faktur;
  • jasna informacja o możliwości wszczęcia procedury windykacyjnej wobec dłużników.

Ograniczenie przeterminowanych zobowiązań bezpośrednio wpływa na płynność finansową firmy. To prowadzi do zwiększenia możliwości przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, świadczonych usług czy inwestycji w rozwój. Problem ten dotyka zdecydowanej większości firm na polskim rynku, dlatego też zabezpieczenie w postaci pieczęci prewencyjnej powinno być trwałym elementem prowadzonej działalności.

Odzyskiwanie należności

Czasem jednak środki zapobiegawcze w postaci pieczęci prewencyjnej nie przynoszą skutków i kontrahent nie spłaca wierzycielowi należności. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie działań windykacyjnych. Mogą być one prowadzone polubownie, drogą windykacji bezpośredniej oraz poprzez postępowanie sądowo-egzekucyjne.

Pierwsze polega na wzywaniu kontrahenta do spłaty za pośrednictwem oficjalnych pism. Prawdziwie oporni dłużnicy jednak ignorują tego rodzaju wezwania. Skierowanie sprawy do sadu natomiast wiąże się z wieloma formalnościami i często kończy się udziałem komornika. Postępowanie toczy się przy tym przez długi czas, a firma pozostaje bez należnych jej płatności. Najlepszym zatem rozwiązaniem jest windykacja bezpośrednia, inaczej nazywana windykacją twardą. Stosowana jest ona w przypadku braku współpracy ze strony dłużnika. Obejmuje bezpośrednie spotkania, podczas których firma windykacyjna za pomocą bezpiecznych i legalnych środków odzyskuje należności wierzyciela. Negocjacje w ramach twardej windykacji długów mogą dotyczyć spłaty długu z tytułu niezapłaconych faktur, umów pożyczki, weksli, roszczeń alimentacyjnych i pracowniczych, umów najmu czy nakazów zapłaty.

Opracowanie artykułu: