Testament to jednostronna czynność prawna, w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testator powołuje w dokumencie wybrane osoby i organizacje, modyfikując tym samym ustawowy krąg dziedziczenia. Adwokat z Kancelarii Lucyny Frelek zauważa jednak, że okoliczności, które faktycznie towarzyszą sporządzaniu testamentu, podobnie jak sama treść, mogą rodzić wątpliwości odnośnie do ważności dokumentu.

Podważenie testamentu – o czym warto wiedzieć przed sprawą sądową?

Testament można uznać za nieważny, kiedy został sporządzony w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Inną okolicznością, uznawaną za wadę oświadczenia woli, jest sporządzenie testamentu o danej treści pod wpływem błędu lub groźby. Jak wskazuje adwokat z Kancelarii Frelek, wśród przyczyn powodujących wyłączenie świadomości znajdują się m.in. choroby psychiczne, przyjmowane leki oraz stany chorobowe. Na swobodę podjęcia decyzji wpływają natomiast sugestie i namowy innych osób, szczególnie gdy spadkodawca jest od nich uzależniony. Warto przy tym zauważyć, że testament może być obarczony wadą nieważności z powodu formy, np. gdy nie zostanie sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę lub zostanie napisany samodzielnie tylko w pewnej części.

Kancelaria Adwokacka Lucyny Frelek – jak podważyć testament?

Podważenie testamentu jest następstwem podniesienia zarzutu nieważności w toku postępowania sądowego. Adwokat z Kancelarii Frelek zaznacza, że ważność może być zakwestionowana w momencie, gdy testator powołał do spadku osobę trzecią z pominięciem spadkobierców ustawowych. Aby wykazać nieważność, należy przedstawić wiarygodne dowody, np. źródła osobowe, dokumentację medyczną lub opinię biegłego. Uwaga! Każdy testament może zostać podważony, niemniej najtrudniejsze jest podważenie testamentu notarialnego. Notariusz musi bowiem zadbać o to, aby osoba składająca oświadczenie woli była świadoma i działała bez przymusu.