Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) zostały przyjęte przez ONZ już w 2015 r. w ramach Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wykazują one najbardziej newralgiczne obszary, którym powinny być podporządkowane najważniejsze działania i projekty strategiczne poszczególnych krajów, a co za tym idzie – funkcjonujących w nich przedsiębiorstw. Poznaj najważniejsze cele zrównoważonego rozwoju dla firm.

Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju w biznesie

Agenda 2030 obejmuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obok takich priorytetów jak zdrowie, edukacja oraz żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe, dyrektywa wskazuje szereg celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które mają na celu przekształcenie gospodarek świata w taki sposób, aby stworzyć w nich podstawy do długotrwałego, zrównoważonego wzrostu, który m.in. sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy.

Zrównoważony rozwój w biznesie może być definiowany w kilku głównych obszarach. Pierwszym z nich jest CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, opierająca się o odpowiedzialne prowadzenie działalności korporacyjnej względem własnej jednostki, interesariuszy oraz opinii publicznej.

Istotne znaczenie w implementacji idei zrównoważonego rozwoju w firmie ma także wartość długoterminowa, która kładzie nacisk na wzrost wartości przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych lat.

Inną istotną zmianą, która powinna być wdrożona w plan biznesowy firmy jest nowy model biznesowy oparty o ESG: ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny. Ważnymi czynnikami, na które powinno się zwrócić uwagę, są troska o klimat i zasoby naturalne, a także przestrzeganie praw człowieka. Firma wdrażając cele SDG powinna zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, zwrócić uwagę na strukturę zarządzania oraz ogólną politykę, która z założenia powinna być nastawiona na wspieranie realizacji 17 Globalnych Celów przy jednoczesnym wzroście wartości firmy.

Wdrożenie celów SDG w strategię biznesową firmy

Każde przedsiębiorstwo z realizacją celów SDG, zawartych w Agendzie 2030 będzie sobie radzić inaczej. Wiele będzie zależało od modelu biznesowego firmy, a co za tym idzie również branży, w której działa. Pewne jest natomiast, że cele SDG w wielu obszarach wdrażane są już teraz, ale wiele zmian wciąż czeka na wdrożenie.

Konsultingiem dla firm w zakresie budowy i implementacji w ich działalności strategii zrównoważonego rozwoju, jako głównej strategii biznesowej zawierającej zagadnienia CSR & Sustainabilty i ESG  zajmuje się firma emi.pl Wanda Pazdan. Przedsiębiorstwa, które chcą zmienić model biznesowy i przygotować się do raportowania ESG mogą skorzystać z pomocy specjalistki, która wesprze w zmianach modelu biznesowego oraz koniecznych modernizacjach.