Według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK każda osoba dysponująca gruntami o powierzchni powyżej jednego hektara musi podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu rolnemu. Chodzi mianowicie o polisę od odpowiedzialności cywilnej. Co więcej, jeśli na terenie gospodarstwa znajdują się budynki, one także muszą zostać ubezpieczone. Brak wywiązania się z takiego obowiązku może bowiem skutkować nałożeniem na właściciela kary.

Poszkodowanie osób postronnych

Temu służy ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działalności rolniczej. Musi je opłacać każda osoba, która posiada ponad jeden hektar gruntów. Umożliwia ono wypłatę odszkodowania osobom trzecim, które poniosą starty materialne, a także utracą życie lub zdrowie na skutek zdarzenia związanego z pracą w gospodarstwie. Do osób trzecich nie zalicza się członków rodziny, wspólników oraz pracowników gospodarstwa. Ponadto zakresem takiej polisy objęte są także pojazdy wolnobieżne, ale tylko w sytuacji, gdy służą one dotarciu na pole. W przeciwnym razie należy wykupić dla nich OC komunikacyjne.

Bezpieczna nieruchomość

W większości przypadków gospodarstwo rolne to nie tylko grunty z uprawami, ale także budynki mieszkalne oraz gospodarcze. One również podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od zdarzeń losowych. Chodzi tutaj o takie sytuacje jak uszkodzenie w wyniku pożaru, powodzi, podtopienia, huraganu, wyładowań atmosferycznych, opadów śniegu, gradu i deszczu nawalnego. Aby taka nieruchomość mogła zostać objęta polisą, musi być na trwałe związana z gruntem, wydzielona z przestrzeni za pomocą ścian, mieć fundamenty, dach i powierzchnię większą niż dwadzieścia metrów kwadratowych. W związku z tym pod ubezpieczenie podlega dom, jak również między innymi stodoła, obora, chlew, stajnia etc.

Konsekwencje braku ubezpieczenia

Tego rodzaju polisy można zawrzeć między innymi w firmie pośrednictwa ubezpieczeniowego Anny Juszkiewicz. Multiagenci mają możliwość przedstawienia różnych ofert, pochodzących od największych towarzystw ubezpieczeniowych, co daje możliwość porównania wysokości składek i wyboru tej najkorzystniejszej. Brak zawarcia ubezpieczeń grozi nałożeniem kar finansowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starostę. Warto zaznaczyć, że obydwa rodzaje polis zawierane są na dwanaście miesięcy liczonych od daty podpisania i ulegają automatycznemu wznowieniu na kolejny rok, o ile składka za mijający okres została w pełni opłacona i nie zostało złożone najpóźniej dzień przed końcem wypowiedzenie.