Raportowanie ESG to inaczej raportowanie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, które zalicza się do rodzaju raportu niefinansowego. Pozwala ono przedsiębiorstwom przedstawić organom kontrolnym swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. Mowa między innymi o sposobach ekologicznego prowadzenia firmy, w tym o ograniczaniu śladu węglowego związanego z realizowanymi procesami produkcyjnymi czy też handlowymi. Wiedzieć przy tym warto, że raportowanie ESG wkrótce będzie podlegało unijnej Dyrektywie CSRD, która zastąpi obecne regulacje NFRD. Jakie zmiany zostały zapisane w nowych przepisach?

Raportowanie ESG dziś i jutro

Raporty ESG obecnie regulowane są Dyrektywą NFRD, ale wkrótce takie raportowanie będzie podlegało przepisom nowej dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Zakłada ona obowiązek przedstawiania wskaźników ESG przez wszystkie firmy duże i MŚP  rejestrowane na giełdach, jak i też nierejestrowane duże podmioty. Będą one musiały, między innymi, dokonywać pomiaru i obliczeń śladu węglowego wytwarzanego w organizacji we wszystkich trzech zakresach, czyli włącznie z emisją CO2e przypadającej na produkt, biorąc pod uwagę zarówno łańcuch dostaw jak i dystrybucji, czy sposobów wykorzystywania energii – również tej odnawialnej – w firmach. Łączy się to wszystko z Agendą 2030, Europejskim Zielonym Ładem i ogólnie ze  zrównoważonym rozwojem.

Jeśli chodzi o terminy, które dotyczą raportów ESG, przedsiębiorcy i zarządzający prywatnymi czy państwowymi spółkami muszą zwracać uwagę na regulacje wchodzące w życie, w tym nie tylko na dyrektywę CSRD.

Obowiązki raportowania wynikające z dyrektywy CSRD obejmują następujące przedsiębiorstwa:

  • od 2025 roku za 2024 rok jednostki już podlegające dyrektywie NFRD;

  • od 2026 roku za 2025 rok wszystkie duże jednostki i jednostki dominujące dużej grupy;

  • od 2027 roku za 2026 rok wszystkie MŚP notowane na giełdzie niebędące mikroprzedsiębiorstwami.

Tak więc od  2026 roku, wszystkie podmioty gospodarcze powinny zbierać dane i być gotowe do raportowania ich w standardzie europejskim. Te przedsiębiorstwa MŚP, które nie będą notowane na giełdzie mogą być poproszone o takie dane przez instytucje finansowe, ubezpieczycieli czy odbiorców produktów, którzy będą zobowiązani raportować te informacje w swoich łańcuchach dostaw.

Dyrektywa CSRD względem obecnej NFRD

Jak już wspomniano, Dyrektywa CSRD rozszerzy zakres działalności, które będą objęte obowiązkowym raportem ESG. Zmienią się również zasady jego sporządzania oraz przedstawiania. NFRD daje niewiążące wytyczne w sprawie raportowania niefinansowego oraz informacji o klimacie. Znaczne zmiany przyniesie zaś Dyrektywa CSRD z wiążącymi wytycznymi raportowania dotyczącymi 3 ważnych filarów:

  1. Środowiska – mowa głównie o łagodzeniu zmian klimatycznych, o zrównoważonym użytkowaniu zasobów wodnych i morskich, o przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym czy o zapobieganiu zanieczyszczeniom i zarządzaniu bioróżnorodnością;

  2. Społecznej odpowiedzialności – filar ten dotyczy poszanowania praw człowieka i praw wolnościowych, wyrównywania szans społecznych w życiu zawodowym oraz społecznym, a także polepszonych warunków pracy, która powinna zakładać ideę work-life balance i zasadę godnej pracy;

  3. Ładu korporacyjnego – uregulowana zostanie kwestie raportowania składu i roli organów zarządzających, wprowadzone zostaną zasady etyki biznesowej, polityki antykorupcyjnej oraz kultury korporacyjnej, a nawet zasady dotyczące systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Warto zatem dodać, iż firmy z różnych sektorów gospodarki już teraz powinny podjąć współpracę ze specjalistami zajmującymi się opracowywaniem dla przedsiębiorstw spójnych z Dyrektywą CSRD strategii biznesowych. Tym zajmuje się pracownia emi.pl Wandy Pazdan, która proponuje szerokie usługi doradztwa strategicznego dla MŚP. Pomoc dotyczy szerokiego wsparcia kadry zarządzającej w temacie strategicznej zmiany, wdrażania kodeksów postępowania w biznesie, raportowania ESG / ZR oraz tworzenia map interesariuszy, co może np. pomóc w określaniu śladu węglowego procesów handlowych/usługowych/produkcyjnych.